د ختيځ افغانستان

د پیدایښت کتاب

تورات

EA Icon - Torah
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • دنیا څنګه پیدا شوه

 • د عدن باغ

 • د انسان اولنۍ ګناه

  حضرت آدم او بي بي حوا له باغ څخه شړل کیږي

 • قائن او هابیل

  د قائن اولاده

  شیث او انوش

 • د حضرت آدم اولاده

 • د انسان بدکاري

  حضرت نوح

 • سیلاب

 • د سیلاب پای ته رسېدل

  حضرت نوح قرباني وړاندې کوي

 • د حضرت نوح سره د خدای پاک لوظ

  حضرت نوح او د هغه زامن

 • د حضرت نوح د زامنو اولاده

 • د بابل برج

  د سام اولاده

  د تارح اولاده

 • خدای پاک حضرت ابرام انتخابوي

  حضرت ابرام په مصر کې

 • حضرت لوط او حضرت ابرام سره جلا کیږي

  حضرت ابرام حبرون ته کډه کوي

 • حضرت ابرام لوط ژغوري

  ملکیصدق حضرت ابرام ته برکت ورکوي

 • د حضرت ابرام سره د خدای پاک لوظ

 • هاجره او حضرت اسماعیل

 • سنت ګیري یعنې د لوظ نښه

 • حضرت ابراهیم او ساره ته د زوی ورکولو وعده

  حضرت ابراهیم د سدوم دپاره شفاعت کوي

 • د سدوم د خلکو ګناهونه

  حضرت لوط د سدوم څخه ځي

  د سدوم او عمورې ورانېدل

  د موآبیانو او عمونیانو اصلیت

 • حضرت ابراهیم او ابي ملک

 • د حضرت اسحاق زېږېدنه

  هاجره او حضرت اسماعیل د کور څخه شړل کیږي

  د حضرت ابراهیم او ابي ملک ترمنځ تړون

 • خدای پاک حضرت ابراهیم ته امر کوي چې حضرت اسحاق قرباني کړي

  د ناحور اولاده

 • د ساره مړینه

 • د حضرت اسحاق دپاره ښځه

 • د حضرت ابراهیم نور اولادونه

  د حضرت ابراهیم وفات کېدل

  د حضرت اسماعیل اولاده

  حضرت یعقوب او عیسو

  عیسو خپل د مشرتوب حقونه خرڅوي

 • حضرت اسحاق او ابي ملک

  د حضرت اسحاق او ابي ملک ترمنځ د روغې جوړې تړون

  د عیسو ښځې

 • حضرت یعقوب د حضرت اسحاق څخه برکت اخلي

  عیسو د حضرت اسحاق څخه برکت غواړي

  حضرت یعقوب لابان ته تښتي

  حضرت اسحاق یعقوب لابان ته ورلېږي

 • عیسو بله ښځه کوي

  په بیت ئیل کې د حضرت یعقوب خوب لیدل

 • حضرت یعقوب د لابان کور ته رسیږي

  حضرت یعقوب د لیه او راحیل سره واده کوي

  د حضرت یعقوب اولادونه

 • د حضرت یعقوب رمې زیاتیږي

 • حضرت یعقوب د لابان څخه تښتي

  لابان حضرت یعقوب تعقیبوي

  د حضرت یعقوب او لابان ترمنځ تړون

 • حضرت یعقوب د عیسو سره د مخامخ کېدو دپاره تیاری نیسي

  حضرت یعقوب په فنیئیل کې غېږه نیسي

 • حضرت یعقوب په فنیئیل کې غېږه نیسي

 • د دینه بې عزته کېدل

 • حضرت یعقوب بیت ئیل ته راستنیږي

  د راحیل مړینه

  د حضرت یعقوب زامن

  د حضرت اسحاق وفات کېدل

 • د عیسو اولاده د سعیر اولاده د ادوم پادشاهان
 • د حضرت یوسف خوبونه

  حضرت یوسف د خپلو ورونو له خوا خرڅیږي

 • یهودا او تامار

 • حضرت یوسف او د فوطیفار ښځه

 • حضرت یوسف د بندیانو خوبونه تعبیروي

 • حضرت یوسف د فرعون خوبونه تعبیروي

  حضرت یوسف د مصر دوهم مشر

 • د حضرت یوسف ورونه د غلو دانو اخیستلو دپاره مصر ته ځي

  د حضرت یوسف ورونه کنعان ته ورستنیږي

 • مصر ته دوهم سفر

 • د حضرت یوسف د سپینو زرو جام

  یهودا د بنیامین دپاره زاري کوي

 • حضرت یوسف خپل ځان خپلو ورونو ته ورپېژني

 • حضرت یعقوب د خپلې کورنۍ سره مصر ته ځي

  حضرت یعقوب او د هغه کورنۍ په مصر کې

 • قحطي

  د حضرت یعقوب اخرنۍ غوښتنه

 • حضرت یعقوب افرایم او منسي ته برکت ورکوي

 • د حضرت یعقوب اخرنۍ خبرې

  د حضرت یعقوب وفات کېدل

 • حضرت یوسف خپلو ورونو ته تسلي ورکوي

  د حضرت یوسف وفات کېدل