يوسفزی

کتاب مقدس - يوسفزئ پښتو

تورات شریف

صحېفې

زبور شریف،

صحېفې

انجیل شریف