د ختيځ افغانستان

د سلېمان د متلونو کتاب

پوهه او شاعرى

EA Icon - Wisdom & Poetry
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د کتاب سریزه

  د متلونو د کتاب مقصد

  د ګناهکارانو له دام نه ځان ساتل

  د حکمت غږ او سختې خبرې

 • د حکمت ګټې

  له بدۍ څخه ځان ژغورل

 • په څښتن توکل کول

  د حکمت ثمره

  د څښتن حکمت

  د حکمت په خاوندانو باندې د څښتن فضل

  له خلکو سره په حکمت چلېدل

 • د حکمت په هکله د پلار نصیحت

  د بدې لارې نه ځان ساتل

  په سمه لار تګ

 • له زنا څخه ځان ساتل له خپلې ښځې سره مینه کول
 • د انسان نور بد عملونه

  د زنا په خلاف نصیحت

 • د بدلمنې ښځې په هکله خبرداری

 • د حکمت غږ او ځان پېژندل

 • د حکمت بلنه

  د کم عقلتوب بلنه

 • د سلیمان پورې تړلي متلونه

  رښتینې شتمني او د حقیقت خبرې

  د نېکانو او د بدکارانو عملونه او راتلونکی

 • خبرې او عملونه

 • ژوند او تعلیم

 • په حکمت ژوند کول

  نېکي او نرمه ژبه

 • د نصیحت خزانې

  د نېکۍ او بدۍ نتیجې

  انساني کارونه او د څښتن مقصد

 • د ګټورو او بدو خبرو په هکله

  په صداقت سره د مشرۍ تاج ګټل

 • د کم عقلانو په هکله

 • د حکمت د خاوند او د کم عقل خبرې

  شتمني او حکمت

 • اصلاح او سزا

 • د خبرو او سوداګرۍ په هکله

  صبر او بدل اخیستل

  صداقت او عدالت

   

 • شتمني او اخلاق

  د حکمت د خاوندانو دېرش نصیحتونه

  د شتمنۍ په هکله نصیحتونه

 • د پلار نصیحتونه

 • د مصیبت او قوت په هکله نصیحتونه

  د بدکارانو په هکله نصیحتونه

  د حکمت د خاوندانو نورې خبرې

 • د سلیمان پورې تړلي نور متلونه

  د نېکانو او بدکارانو ترمنځ دعوه

  اووه ډوله بد خلک

 • لکه څنګه چې په اوړي کې واوره

  او د لو په وخت کې باران مناسب نه دی

  همداسې کم عقل انسان ته

  درناوی کول هم مناسب نه دی.

 • دوستان او دښمنان

  د رمو او پادو ساتنه

 • شتمني او واک

  په څښتن باور او شتمني ګټل

 • نېکي او بدي

  په څښتن باور او ادب زده کول

 • د اګور خبرې

  دعا او اقرار

  د حکمت د خاوندانو اووه نصیحتونه

  د بې عقلتوب په هکله خبرداری

 • د لموییل پاچا خبرې

  د پاچا دپاره نصیحت

  عزتمنه ښځه