يوسفزی

د حضرت ايُوب کِتاب

پوهه او شاعرى

YZ icon - Wisdom & Poetry
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • حضرت ايُوب او د هغۀ خاندان. د ايُوب په کردار حمله. د حضرت ايُوب د بچو او د جائيداد ختمېدل.
 • د شېطان په وسيله د حضرت ايُوب بيا آزمېښت کول. د ايُوب درې ملګرى.
 • د حضرت ايُوب د خپل پېدا کېدو په ورځ باندې لعنت وئيل.
 • د اليفز خبرې
 • د اليفز خبرې.
 • د حضرت ايُوب خپل شکايت صحيح ګڼل
 • د حضرت ايُوب وينا: زما تکليفونه نۀ ختمېدونکى دى
 • د بِلداد وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د حضرت ايُوب د خپل ژوند نه نفرت
 • د ضوفر وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د حضرت ايُوب جواب. د حضرت ايُوب خفګان.
 • د حضرت ايُوب خفګان
 • د اليفز وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د حضرت ايُوب د خپل آرام دپاره دُعا کول.
 • د بِلداد وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د ضوفر وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د اليفز وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د حضرت ايُوب په دُنيا کښې د ظلم شکايت کول
 • د بِلداد وېنا
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د حضرت ايُوب آخرى بيان
 • د عقل او حِکمت په حقله د حضرت ايُوب بيان
 • د حضرت ايُوب خپله صفائى پېش کول
 • د حضرت ايُوب خپله صفائى پېش کول - ۲
 • د حضرت ايُوب خپله صفائى پېش کول - ۳
 • د اليهُو د حضرت ايُوب ملګرى رټل
 • د اليهُو حضرت ايُوب ته خپله خبره کول
 • د اليهُو په حضرت ايُوب باندې اِعتراض کول
 • د اليهُو حضرت ايُوب ته د خُدائ پاک اِنصاف وريادول
 • د اليهُو د خُدائ پاک ثناء صِفت کول
 • د اليهُو د خُدائ پاک ثناء صِفت کول - ۲
 • د مالِک خُدائ حضرت ايُوب له جواب ورکول
 • د مالِک خُدائ حضرت ايُوب له جواب ورکول - ۲
 • د حضرت ايُوب جواب
 • د حضرت ايُوب جواب - ۲
 • د حضرت ايُوب خُدائ پاک له جواب ورکول. د مالِک خُدائ حضرت ايُوب له برکت ورکول. د خُدائ پاک حضرت ايُوب له بيا برکت ورکول