يوسفزی

د هِجرت کِتاب

د تورات شريف دوېم کِتاب

YZ icon - Torah
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د بنى اِسرائيلو سره په مِصر کښې ظلم کېدل

 • د حضرت موسىٰ پېدايښت د حضرت موسىٰ ميديان ته تښتېدل
 • د خُدائ پاک حضرت موسىٰ غوښتل

 • د خُدائ پاک حضرت موسىٰ له لوئ طاقت ورکول

  د حضرت موسىٰ مِصر ته واپس کېدل

 • د حضرت موسىٰ او حضرت هارون د مِصر بادشاه په مخکښې ودرېدل

  د حضرت موسىٰ مالِک خُدائ ته شکايت کول

 • د خُدائ پاک حضرت موسىٰ راغوښتل

  د حضرت موسىٰ او حضرت هارون نسب‌نامه

  د مالِک خُدائ حضرت موسىٰ او حضرت هارون له حُکم ورکول

 • د حضرت هارون امسا

  په مِصر اول افت: د نيل درياب د اوبو نه وينه جوړېدل

 • په مِصر دوېم افت: چيندخې

  په مِصر درېم افت: ماشى

  په مِصر څلورم افت: مچان

 • په مِصر پينځم افت: د ځناورو مړۀ کېدل

  په مِصر شپږم افت: دانې

  په مِصر اوؤم افت: ږلۍ

 • په مِصر اتم افت: د قحطۍ مُلخان

  په مِصر نهم افت: توره تيارۀ

 • په مِصر لسم افت: مرګ

 • د فسحې اختر

  د پتيرې روټۍ اختر

  د فسحې اختر په اول ځل کول

  د آخرى افت رارسېدل

  د بنى اِسرائيلو د مِصر نه تلل

  د فسحې اختر په حقله اصُول

 • د اول پېدا شوو نرانو وقف کول

  د پتيرې روټۍ اختر

  وړومبى پېدا شوى نران

  د وريځې ستن او د اور ستن

 • د بحرِقُلزم نه پورې وتل

 • د حضرت موسىٰ حمد‌و‌ثناء وئيل

  د بى‌بى مريم حمد‌و‌ثناء وئيل

  ترخې اوبۀ

 • من او مړَزان

 • د ګټ نه اوبۀ راوتل

  د عماليقيانو سره جنګ کېدل

 • د يترو حضرت موسىٰ سره مِلاوېدل

  د قاضيانو مقرر کېدل

 • د بنى اِسرائيلو سينا غرۀ ته رسېدل

 • د شريعت لس حُکمونه

  د خلقو وېره

  د قربان‌ګاه په حقله قانون

 • د نوکرانو سره سلوک

  د بدو عملونو په حقله قانون

  د مالِکانو ذمه وارى

 • د تاوان په حقله قانون

  اخلاقى او مذهبى قانون

 • عدل او اِنصاف

  د سبت ورځې دپاره قانون

  درې اخترونه

  لار ښودنه او وعدې

 • پوخ لوظ کول

  حضرت موسىٰ د سينا په غرۀ باندې

 • مقدسه خېمه

  د لوظ صندوق

  د پېش کېدونکې روټۍ مېز

  ډيوټ

 • د مالِک خُدائ د حضور خېمه

 • قربان‌ګاه

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې دربار جوړېدل

  د ډيوې خيال ساتل

 • د اِمامانو خاص لِباس

  د مشر اِمام د سينې جېب

  د اِمامانو نور لِباس

 • د حضرت هارون او د هغۀ زامن د اِمامانو په توګه مقرر کېدل

  د هرې ورځې نذرانې

 • د خوشبويۍ قربان‌ګاه

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې دپاره د کفارې محصُول

  د زېړو ښانک

  د غوړولو تېل

  خوشبوئى

 • د مالِک خُدائ د حضور د خېمې جوړولو هُنرمند کسان

  سبت، د آرام کولو ورځ

 • د سرو زرو سخے

 • د مالِک خُدائ د سينا غرۀ نه د تلو حُکم ورکول

  د مالِک خُدائ د حضور خېمه

  د حضرت موسىٰ د مالِک خُدائ سره خبرې کول

 • د کاڼو نوې تختې

  د لوظ نوى کېدل

  د حضرت موسىٰ د سينا غرۀ نه راکوزېدل

 • د سبت ورځ دپاره اصُول

  د مقدسې خېمې دپاره سامان راجمع کېدل

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې دپاره سامان

  د خلقو نذرانې راوړل

  د حضرت موسىٰ ماهِر کسان مقررول

 • د خلقو ډېرې زياتې نذرانې راوړل

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې جوړېدل

 • د لوظ صندوق جوړول

  د مقدسې روټۍ دپاره مېز جوړول

  د ډيوټ جوړېدل

  د خوشبويۍ قربان‌ګاه جوړېدل

  د غوړولو تېل او خوشبوئى تيارول

 • د سوزېدونکې نذرانې قربان‌ګاه جوړول

  د زېړو ښانک جوړول

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې دربار

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې سامان

 • د اِمامانو دپاره لِباس جوړول

  د سينې د جېب جوړول

  د اِمامانو نور لِباس جوړېدل

  د کار سر ته رسېدل

 • د مالِک خُدائ د حضور خېمې ودرول او وقف کول

  د مالِک خُدائ د حضور خېمې دپاسه وريځ