يوسفزئ
د تورات شريف دوېم کِتاب

د هِجرت کِتاب - شپږويشتم باب

د مالِک خُدائ د حضور خېمه

۱او مالِک خُدائ وفرمائيل، ”د مقدسې خېمې يعنې زما د حضور خېمې دننه برخه د کتان د لسو پړدو نه جوړه کړه چې دا د آسمانى رنګ، کاسنى او د سور رنګ د وړۍ نه تياره وى. په دې باندې په ګُلکارۍ کښې د وزرو والا مخلوق جوړ کړه. ۲هره يوه پړده په برابر ناپ جوړه کړه چې څوارلس ګزه اوږده وى او دوه ګزه پلنه وى. ۳پينځۀ پړدې په يو ځائ وګنډه. او هغه نورې پينځۀ پړدې هم په يو ځائ وګنډه. ۴په هره يوه جوړه کښې، د پړدې په بهرنۍ غاړه د آسمانى رنګ د کپړې کَړۍ جوړې کړه. ۵د وړومبۍ جوړې په وړومبۍ پړده پنځوس کَړۍ او پنځوس کَړۍ د دوېمې جوړې په آخرى پړده جوړې کړه چې دا کَړۍ يو بل ته مخامخ وى. ۶پنځوس د سرو زرو کُنډې جوړې کړه او هغه پړدې د يوې بلې سره مِلاو کړه نو ټوله مقدسه خېمه به يوه شى. ۷د خېمې پټولو دپاره د چېلو د وړو نه جوړې شوې يوولس پړدې واخله. ۸دا ټولې په يو ناپ جوړې کړه، چې پينځلس ګزه اوږدې او دوه ګزه پلنې وى. ۹پينځۀ پړدې په يو ځائ وګنډه او هغه نورې شپږ هم يو ځائ وګنډه. شپږمه پړده د خېمې په مخکښېنۍ حِصه باندې غبرګه کړه. ۱۰د يوې جوړې د آخرى پړدې په غاړه پنځوس کَړۍ جوړې کړه او د هغه بلې جوړې په غاړه هم پنځوس کَړۍ جوړې کړه. ۱۱د زېړو پنځوس کُنډې جوړې کړه او هغه په کړو کښې واچوه چې هغه دوه جوړې مِلاو کړى نو داسې به دا د خېمې سره يو ځائ شى. ۱۲هغه زياته شوې نيمه برخه به د خېمې شا ته ځوړنده وى. ۱۳د پړدو دواړو طرفونو ته چې په اوږدوالى کښې کوم نيم ګز زيات شوے دے هغه به راځوړند وى چې خېمه پټه کړى. ۱۴دوه نورې پړدې هم جوړې کړه، يوه پړده د ګډو د څرمنې نه چې سور رنګ ورکړے شوے وى او بله د ښې څرمنې نه جوړه کړه، چې د پاس نه پرې خېمه پټه کړے شى. ۱۵خېمې له د ودرولو دپاره د کيکر د لرګى نه چوکاټونه جوړ کړه. ۱۶چې هر يو چوکاټ پينځلس فټه اوږد وى او اوويشت اِنچه پلن وى، ۱۷په بېخ کښې ورله دوه يو شان تختې هم جوړې کړه چې چوکاټونه ونښلوى. د ټولو چوکاټونو دې دا تختې وى. ۱۸د خېمې جنوب طرف دپاره شل چوکاټونه جوړ کړه ۱۹او څلوېښت د سپينو زرو پښې چې ورلاندې شى، چې د هر يو چوکاټ لاندې دوه دوه وى چې هغه دوه وړاندينۍ حِصې ونيسى. ۲۰د خېمې د شمال په طرف هم شل چوکاټونه جوړ کړه ۲۱او څلوېښت د سپينو زرو پښې جوړې کړه، چې د هر يو چوکاټ لاندې دوه دوه وى. ۲۲د خېمې شا دپاره چې د نمرپرېواتۀ په طرف دے، شپږ چوکاټونه جوړ کړه، ۲۳او دوه چوکاټونه د خېمې د ګوټونو دپاره جوړ کړه. ۲۴د ګوټونو دا چوکاټونه به په بېخ کښې مِلاو وى او د لاندې نه واخله تر سره پورې به انښتى وى. دا دوه چوکاټونه به هم دغه شان جوړولے شى چې د کومو نه دوه ګوټونه جوړولے شى. ۲۵نو اتۀ چوکاټونه او شپاړس د سپينو زرو پښې به وى، چې د هر چوکاټ لاندې به دوه دوه وى. ۲۶د کيکر لرګى نه پينځلس لاړى جوړ کړه، پينځۀ د خېمې د هغه چوکاټونو دپاره چې په يو طرف باندې وى، ۲۷پينځۀ د هغه چوکاټونو دپاره چې په بل طرف باندې وى او پينځۀ د هغه چوکاټونو دپاره چې نمرخاتۀ طرف شا ته په آخر سر کښې وى. ۲۸د چوکاټونو تير به د يو سر نه تر بل سره پورې پوره رسېدلے وى. ۲۹په چوکاټونو د سرو زرو پترى وخېژوه او د سرو زرو کَړۍ ورله جوړې کړه چې لاړى ونيسى، په لاړو به هم د سرو زرو پترى خېژولے شى. ۳۰دا خېمه د هغه نقشې په مطابق ودروه کومه چې ما تا ته په غرۀ ښودلې وه. ۳۱د کتان نه يوه پړده جوړه کړه چې د آسمانى رنګ، کاسنى او د سور رنګ وړۍ نه تياره شوې وى. په دې باندې په ګُلکارۍ کښې د وزرو والا مخلوق جوړ کړه. ۳۲دا د کيکر لرګى په څلورو ستنو باندې، په کُنډو کښې راځوړنده کړه په کومو ستنو چې د سرو زرو پترى خېژولے شوى وى او د سپينو زرو په څلورو پښو باندې به ولاړې وى. ۳۳دا پړده د خېمې په چت کښې د کُنډو په قطار کښې ځوړنده کړه او د پړدې نه شا ته د لوظ صندوق کېږده چې په هغې کښې د کاڼو دوه تختې دى. دا پړده به مقدس ځائ د زيات مقدس ځائ نه جدا کوى. ۳۴د لوظ صندوق د کفارې په تخت بند کړه. ۳۵د زيات مقدس ځائ نه بهر د خېمې ښى طرف ته مېز او ګس طرف ته يې هغه ډيوټ کېږده. ۳۶د خېمې د ننوتلو دروازې دپاره د کتان نه يوه پړده جوړه کړه چې د آسمانى رنګ، کاسنى او د سور رنګ وړۍ نه تياره شوې وى او چې دا په ګُلکارۍ باندې ښائسته کړے شوے وى. ۳۷د دې پړدې دپاره د سرو زرو کُنډې جوړې کړه او د کيکر لرګى نه پينځۀ ستنې جوړې کړه چې د سرو زرو پترى ورباندې خېژولے شوى وى، او د دې ستنو دپاره پينځۀ د زېړو پښې جوړې کړه.