يوسفزی

د پېدايښت کِتاب

د تورات شريف اول کِتاب

YZ icon - Torah
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د پېدايښت واقعه

 • د عدن باغ

 • بنى آدم نافرمانى کول

  خُدائ پاک د اِنصاف فېصله کول

  د حضرت آدم او بى‌بى حوا د باغ عدن نه شړل

 • قائِن او هابيل

  د قائِن اولاد

  شيث او انوش

 • د حضرت آدم اولاد

 • د بنى آدم بد عملونه

  حضرت نوح

 • لوئ سېلاب

 • د سېلاب ختمېدل

  د حضرت نوح قربانى پېش کول

 • د خُدائ پاک د حضرت نوح سره يو لوظ کول

  حضرت نوح او د هغۀ زامن

 • د حضرت نوح د زامنو اولاد

 • د بابل برج

  د شيم اولاد

  د تارح اولاد

 • د خُدائ پاک د حضرت ابرام غوښتل

  حضرت ابرام په مِصر کښې

 • د حضرت ابرام او حضرت لوط جدا کېدل

  د مالِک خُدائ د حضرت ابرام سره د زمکې ورکولو وعده

 • د حضرت ابرام حضرت لوط راخلاصول

  د مَلِک‌صِدق حضرت ابرام له برکت غوښتل

 • د حضرت ابرام سره د خُدائ پاک لوظ

 • حضرت اِسمٰعيل او بى‌بى هاجِره

 • سنت د لوظ يوه نښه

 • د حضرت اِبراهيم سره د زوئ د پېدا کېدو وعده

  د حضرت اِبراهيم د سدوم د نۀ تباه کېدو سوال کول

 • د سدوم د خلقو ګناهونه

  د حضرت لوط سدوم پرېښودل

  د خُدائ پاک سدوم او عموره تباه کول

  موآبيانو او عمونيانو د بې‌شرمۍ بنياد کېښودل

 • حضرت اِبراهيم او ابى‌مَلِک

 • د حضرت اِسحاق پېدا کېدل

  د بى‌بى هاجِرې او د حضرت اِسمٰعيل لرې لېږل

  د امن معاهده

 • د خُدائ پاک حضرت اِبراهيم ته د حضرت اِسحاق قربانولو حُکم ورکول

  د نحور اولاد

 • د بى‌بى ساره مرګ او ښخېدل

 • رِبقه د حضرت اِسحاق ښځه کېدل

 • د حضرت اِبراهيم نور اولاد

  د حضرت اِبراهيم مرګ او ښخېدل

  د حضرت اِسمٰعيل اولاد

  د حضرت عِيسو او حضرت يعقوب پېدا کېدل

  د حضرت عِيسو د خپلې مشرۍ حقُونه خرڅول

 • حضرت اِسحاق او ابى‌مَلِک

  د حضرت اِسحاق او ابى‌مَلِک په مينځ کښې د امن معاهده

  د حضرت عِيسو د بل مُلک ښځې

 • د حضرت اِسحاق حضرت يعقوب له برکت ورکول

  د حضرت عِيسو د حضرت اِسحاق نه برکت غوښتل

  د حضرت اِسحاق د حضرت يعقوب لابن له لېږل

 • د حضرت عِيسو بلې ښځې سره وادۀ کول

  د حضرت يعقوب په بيت‌ايل کښې خوب ليدل

 • د حضرت يعقوب د لابن کور ته رسېدل

  د حضرت يعقوب دوه ودونه کول

  د حضرت يعقوب بچى پېدا کېدل

 • د حضرت يعقوب رَمې زياتېدل

 • د حضرت يعقوب د لابن نه تښتېدل

  د لابن په حضرت يعقوب پسې تلل

  د حضرت يعقوب او لابن په مينځ کښې معاهده

 • د حضرت يعقوب او د حضرت عِيسو مِلاوېدل

  د حضرت يعقوب په فنواېل کښې کُشتى کول

 • د حضرت يعقوب د حضرت عِيسو سره مِلاوېدل

 • د دينه بې‌عزتى کېدل

 • د حضرت يعقوب واپس بيت‌ايل ته راتلل

  د راحيل مرګ

  د حضرت يعقوب زامن

  د حضرت اِسحاق وفات کېدل

 • د حضرت عِيسو اولاد

  د سعير اولاد

  د ادوم بادشاهان

 • حضرت يوسف او د هغۀ وروڼه

  د حضرت يوسف خرڅېدل او مِصر ته بوتلل

 • يهوداه او تامار

 • حضرت يوسف او د فوطيفار ښځه

 • حضرت يوسف د قېديانو د خوبونو تعبير ښودل

 • د حضرت يوسف د فِرعون د خوبونو تعبير کول

  د حضرت يوسف مشر مقررېدل

 • د حضرت يوسف د وروڼو غلې پسې مِصر ته تلل

  د حضرت يوسف د وروڼو واپس کنعان ته تلل

 • مِصر ته دوېم سفر

 • د سپينو زرو جام ورکېدل

  د يهوداه د بنيامين دپاره مِنت زارى کول

 • د حضرت يوسف په وروڼو ځان پېژندل

 • د حضرت يعقوب د خاندان مِصر ته تلل

  حضرت يعقوب او د هغۀ خاندان په مِصر کښې

 • قحط

  د حضرت يعقوب وصيت

 • د حضرت يعقوب د اِفرائيم او منسى دپاره د خُدائ پاک نه برکت غوښتل

 • د حضرت يعقوب د خپلو زامنو سره آخرى ملاقات

  د حضرت يعقوب مرګ او ښخېدل

 • د حضرت يوسف خپل وروڼه معاف کول

  د حضرت يوسف مرګ