د ختيځ افغانستان

د هجرت کتاب

تورات

EA Icon - Torah
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • په اسراییلیانو باندې په مصر کې ظلم کیږي

 • د حضرت موسیٰ زېږېدنه

  حضرت موسیٰ مدیان ته تښتي

 • خدای پاک د حضرت موسیٰ سره خبرې کوي

 • خدای پاک حضرت موسیٰ ته د معجزو د ښودلو قدرت ورکوي

  حضرت موسیٰ مصر ته ستنیږي

 • حضرت موسیٰ او حضرت هارون د فرعون په حضور کې

  حضرت موسیٰ څښتن ته شکایت کوي

 • خدای پاک حضرت موسیٰ راغواړي

  د حضرت موسیٰ او حضرت هارون د کورنۍ نسب نامه

  حضرت موسیٰ او حضرت هارون ته د څښتن امر

   

 • د حضرت هارون امسا په مار بدلیږي

  د وینې بلا

 • د چونګښو بلا

  د ورږو بلا

  د مچانو بلا

 • په حیواناتو باندې بلا

  د دانو بلا

  د ږلۍ بلا

 • د ملخانو بلا

  د تیارې بلا

 • د اخرنۍ بلا خبرداری

 • د فسحې اختر

  د فطیرې ډوډۍ اختر

  د فسحې اولنی اختر

  د مشرانو اولادونو مړینه

  اسراییلیان له مصر څخه وزي

  د فسحې د اختر مقررات

 • د اولنیو زېږېدل شویو وقفول

  د فطیرې ډوډۍ اختر

  اولني زېږېدلي

  اور او ورېځ

 • له سرې بحیرې څخه تېرېدل

 • د حضرت موسیٰ روحاني سندره

  د مریم روحاني سندره

  ترخې اوبه

 • د من ډوډۍ او مړزان

 • د ګټ څخه اوبه

  د عمالیقیانو سره جګړه

 • یترون د حضرت موسیٰ سره لیدنه کتنه کوي

  د قاضیانو ټاکل

 • اسراییلیان د سینا په غره کې

 • لس حکمونه

  د خلکو وېره

  د قربانۍ د ځایونو په هکله قوانین

 • د عبراني غلامانو سره چلند

  د ظالمانه عملونو په هکله قوانین

  د خاوندانو مسئولیت

 • د تاوان په هکله قوانین

  اخلاقي او مذهبي قوانین

 • عدالت او انصاف

  د سبت قوانین

  درې لوی اخترونه

  وعدې او لارښودنې

 • د لوظ تائیدول

  حضرت موسیٰ د سینا په غره کې

 • د مقدسې خېمې دپاره نذرانې

  د لوظ صندوق

  د مقدسې ډوډۍ دپاره مېز

  څراغدان

 • مقدسه خېمه

 • د قربانۍ ځای

  د مقدسې خېمې حویلۍ

  د څراغونو دپاره تېل

 • د کاهنانو دپاره لباس

  سینه پوښ

  د کاهنانو نور لباس

 • د کاهنانو ټاکنه

  ورځنۍ نذرانې

 • د خوشبویۍ د سوزولو قربانګاه

  د کفارې پیسې

  برنجي تشت

  د مسح کولو تېل

  خوشبویي

 • بصلئیل او اهولیاب

  سبت یعنې د ارام کولو ورځ

 • د سرو زرو خوسی

 • څښتن اسراییلیانو ته حکم کوي چې د سینا د غره څخه لاړ شي

  د څښتن د حضورۍ خېمه

  حضرت موسیٰ د څښتن جلال ویني

 • د تیږو نوې لوحې

  څښتن د اسراییلو سره خپل لوظ نوی کوي

  حضرت موسیٰ د سینا د غره څخه راکوزیږي

 • د سبت دپاره مقررات

  د مقدسې خېمې دپاره نذرانې

  د مقدسې خېمې دپاره سامان

  خلک خپلې نذرانې راوړي

  بصلئیل او اهولیاب

 • خلک زیاتې نذرانې راوړي

  د مقدسې خېمې جوړېدل

 • د لوظ صندوق

  د مقدسې ډوډۍ دپاره مېز

  څراغدان

  د خوشبویۍ د سوزولو قربانګاه

 • د سوزېدونکې نذرانې د قربانۍ ځای

  د برنجي تشت جوړول

  د مقدسې خېمې حویلۍ

  هغه فلزات چې په مقدسه خېمه کې ورڅخه کار اخیستل شوی ؤ

 • د کاهنانو دپاره لباس

  سینه پوښ

  د کاهنانو نور لباس

  د کار بشپړېدل

 • د مقدسې خېمې ودرول

  د څښتن جلال