يوسفزی

د ګردان کِتاب

د تورات شريف پينځم کِتاب

YZ icon - Torah
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د حضرت موسىٰ د خلقو دپاره مشران مقررول

  قادِس برنيع ته د جاسوسانو لېږل

  د مالِک خُدائ بنى اِسرائيلو له سزا ورکول

 • په بيابان کښې ډېره موده پاتې کېدل

  د بنى اِسرائيلو سيحون بادشاه له شکست ورکول

 • د بنى اِسرائيلو په عوج بادشاه باندې برے موندل

  د اُردن نمرخاتۀ طرف ته آبادې شوې قبيلې

  د حضرت موسىٰ کنعان ته نۀ پرېښودل

 • د حضرت موسىٰ بنى اِسرائيلو ته د خُدائ پاک د تابعدارۍ نصيحت کول

  د بُت پرستۍ خِلاف خبردارے

  د اُردن نمرخاتۀ طرف ته د پناه دپاره ښارونه

  د خُدائ پاک د قانون په حقله د حضرت موسىٰ پېغام ورکول

 • د شريعت لس حُکمونه

  د خلقو وېره

   

 • لوئ حُکم

  د نافرمانۍ خبردارے

   

 • د مالِک خُدائ قوم

  د فرمانبردارۍ کولو برکتونه

 • بنى اِسرائيلو ته د ښې زمکې مِلاوېدل

  مالِک خُدائ نۀ هېرول

   

 • د خلقو نافرمانى

   د سخى په شکل کښې مو د سرو زرو بُت جوړ کړے وو.

 • حضرت موسىٰ ته د شريعت د حُکمونو نوې تختې مِلاوېدل

  د مالِک خُدائ درناوے او عبادت کول

 • د مالِک خُدائ لوئى

  د وعده کړے شوې زمکې برکتونه

   

 • د عبادت دپاره يو ځائ

  د بُت پرستۍ خِلاف خبردارے

 • د بُت پرستۍ خلاف خبردارے

 • د وير په حقله قانون

  حلال او حرام ځناور

  د لسمې حِصې قانون

 • اوؤم کال

  د نوکرانو آزادول

  د څاروو وړومبے پېدا شوے بچے

 • د فسحې اختر

  د لَو کولو اختر

  د جونګړو اختر

  قاضيان

 • خُدائ د دې څيزونو نه نفرت کوى

  د بادشاه په حقله اصُول

 • د اِمامانو برخه

  د غېرو قومونو د رسمونو خِلاف خبردارے

  د يو پېغمبر د رالېږلو وعده

 • د پناه ښارونه

  پخوانۍ پولې

  د ګواهانو په حقله قانون

 • د جنګ په حقله قانون

 • نامعلومه قتل

  په جنګ کښې نيولے شوې ښځې سره وادۀ کول

  د مشرى زوئ حقُونه

  يو نافرمانه زوئ

   يو داسې مړے چې په ونه کښې ځوړند وى هغه په مُلک باندې د خُدائ پاک لعنت راولى

 • بدنامه شوې ناوې

 • د مالِک خُدائ په قوم کښې د شاملېدو اصُول

  د فوجى کېمپ پاک ساتل

  مختلف قوانين

 • طلاق او بيا وادۀ کول

  د قانون مختلفې حِصې

 • د مړ ورور حق ادا کول

  نور قوانين

  د عماليقيانو قتلېدل

 • د فصل نذرانې

  د مالِک خُدائ خپل قوم

   

 • په کاڼو د خُدائ پاک ليکلے قانون

  د نافرمانۍ لعنتونه

   

 • د فرمانبردارۍ برکتونه

  د نافرمانۍ نتيجه

 • د موآب په مُلک کښې د بنى اِسرائيلو سره د مالِک خُدائ لوظ

 • د واپس کولو او برکت دپاره شرطونه

   

 • د حضرت يشوَع د حضرت موسىٰ په ځائ کار کول

  په هر اوؤم کال د شريعت لوستل

  حضرت موسىٰ ته د مالِک خُدائ آخرى نصيحت

 • د موسىٰ سندره

  د حضرت موسىٰ وصيت

 • د حضرت موسىٰ بنى اِسرائيلو دپاره برکت غوښتل

 • د حضرت موسىٰ په حق رسېدل