د ختيځ افغانستان

د عيسىٰ مسیح په هکله د متي انجیل

انجیل

EA Icon - Gospels
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د متي انجیل د عیسی مسیح د زېږېدنې له وخت نه د مرګ څخه د بیا راژوندي کېدلو تر وخته د هغه د ژوند منظم راپور وړاندې کوي. متي د عیسی مسیح د نژدې شاګردانو څخه ؤ. دا انجیل د متي له خوا د ۶۰ څخه د ۶۵ میلادي کلونو ترمنځ لیکل شوی دی. مخکې له دې چې متي د عیسی مسیح سره وپېژني هغه یو مالیه ټولوونکی ؤ او د ظالمو رومیانو دپاره یې کار کاوه. هغه د یهودیانو له خوا یو وطن پلورونکی او خاین ګڼل کېده. برسېره پر دې، مالیه ټولوونکي په عمومي توګه فاسد خلک وو او د ډېرو مالیو په راټولولو سره یې ګټه تر لاسه کوله. هغوی د قاتلانو، غلو او بدکارانو په ډله کې شمېرل[...]
 • د عيسىٰ شجره

  د عيسىٰ زېږېدنه

 • د ستورو پېژندونکو راتلل

  مصر ته تښتېدل

  د ماشومانو قتلول

  د مصر څخه بېرته راستنېدل

 • د تعمید غسل ورکوونکي یحیی وعظ

  عيسىٰ د تعمید غسل اخلي

 • د عيسىٰ ازمایښت

  عيسىٰ په جلیل کې خپل کار پیل کوي

  عيسىٰ څلورو ماهي نیوونکو ته بلنه ورکوي

  عيسىٰ تعلیم ورکوي، وعظ کوي او ناروغانو ته شفا ورکوي

 • د غره په سر باندې وعظ

  تاسو د دې دنیا مالګه او رڼا یئ

  د شریعت په هکله تعلیم

  د قهر په هکله تعلیم

  د زنا نه کولو په هکله تعلیم

  د طلاق په هکله تعلیم

  د قسم خوړلو په هکله تعلیم

  د بدل نه اخیستلو په هکله تعلیم

  د دښمن سره مینه کول

 • د خیرات په هکله تعلیم

  د دعا په هکله تعلیم

  د روژې په هکله تعلیم

  د اسمان خزانې

  د بدن څراغ

  خدای او شتمني

  اندېښنه مه کوئ

 • د نورو په هکله قضاوت کول

  وغواړئ، ولټوئ او وټکوئ

  تنګه دروازه

  ونه او د هغې مېوه

  زه تاسو هېڅ نه پېژنم

  پوه او ناپوه ګلکاران

 • عيسىٰ یو جذامي سړي ته شفا ورکوي

  عيسىٰ د رومي منصبدار نوکر ته شفا ورکوي

  عيسىٰ ډېرو خلکو ته شفا ورکوي

  د عيسىٰ څخه د پیروۍ کولو بیه

  عيسىٰ توفان اراموي

  عيسىٰ دوو کسانو ته چې پېریانو نیولي وو شفا ورکوي

 • عيسىٰ یو شل سړي ته شفا ورکوي

  عيسىٰ لاوي خپل شاګرد ټاکي

  د روژې په هکله پوښتنه

  یوې ښځې ته شفا ورکول او د یوې مړې انجلۍ راژوندي کول

  عيسىٰ دوو ړندو ته شفا ورکوي

  عيسىٰ یو ګونګي ته شفا ورکوي

  عيسىٰ په خلکو باندې رحم کوي

 • عيسىٰ په خلکو باندې رحم کوي

  عيسىٰ خپل دولس رسولان لېږي چې خپل کار سرته ورسوي

  د راتلونکې ځورونې په هکله

  د چا څخه باید ووېرېږئ

  د ایمان په خاطر د ستونزو منل

  اجرونه

 • د عيسىٰ په هکله د یحیی پوښتنه

  یحیی څوک دی

  بې ایمانه ښارونه

  عيسىٰ وایي چې ماته راشئ او ارام ومومئ

 • د سبت د ورځې په هکله پوښتنه

  عيسىٰ یو سړي ته چې لاس یې شل ؤ شفا ورکوي

  د خدای غوره شوی خدمتګار

  عيسىٰ او بعلزبول یعنې شیطان

  ونه او د هغې مېوه

  د معجزې غوښتنه

  د پېریانو بېرته راتلل

  د عيسىٰ مور او ورونه

 • د دهقان مثال

  د مثال مقصد

  د دهقان د مثال

  د جودرو مثال

  د شړشمو د تخم مثال

  د خمیرې مثال

  عيسىٰ د مثالونو څخه کار اخلي

  د جودرو د مثال روښانه کول

  د پټې خزانې مثال

  د مرغلرو مثال

  د جال مثال

  د نویو او زړو شیانو په هکله تعلیم

  د ناصرې خلک عيسىٰ نه مني

 • د تعمید غسل ورکوونکي یحیی مرګ

  عيسىٰ پنځه زره کسانو ته ډوډۍ ورکوي

  عيسىٰ د اوبو په سر ګرځي

  په جنیسارت کې د ناروغانو جوړول

 • د خدای حکمونه او انساني رواجونه

  هغه شیان چې انسان ناپاکه کوي

  د یوې کنعانۍ ښځې ایمان

  عيسىٰ ډېرو خلکو ته شفا ورکوي

  عيسىٰ څلور زره کسانو ته ډوډۍ ورکوي

 • د معجزې غوښتنه

  د فریسیانو او صدوقیانو خمیره

  د مسیح په هکله د پطروس اقرار

  عيسىٰ د خپلو کړاوونو او مړینې په هکله پېشګویي کوي

 • د عيسىٰ د څېرې بدلېدل

  عيسىٰ یو هلک ته چې پېریانو نیولی ؤ، شفا ورکوي

  عيسىٰ یوځل بیا د خپل مرګ په هکله خبرې کوي

  د خدای د کور مالیه ورکول

 • د ټولو نه لوی څوک دی؟

  د وسوسو سبب مه کېږئ

  د ورک شوي پسه مثال

  کله چې یو ایماندار ګناه کوي

  د نورو د بخښلو په هکله د عيسىٰ تعلیم

 • د خدای د کور مالیه ورکول

  عيسىٰ ماشومانو ته برکت ورکوي

  د شتمنۍ د درلودلو ستونزې

 • د انګورو د باغ مزدوران

  عيسىٰ درېم ځل د خپل مرګ په هکله پېشګویي کوي

  د یوې مور غوښتنه

  د دوه ړندو بینا کول

 • په بریالیتوب سره اورشلیم ته د عيسىٰ ننوتل

  عيسىٰ د خدای کور څخه سوداګران شړي

  عيسىٰ د انځر په ونې لعنت وایي

  د عيسىٰ د اختیار په هکله پوښتنه

  د دوو زامنو مثال

  د انګورو د باغ د باغوانانو مثال

 • د واده د مېلمستیا مثال

  د مالیې ورکولو په هکله پوښتنه

  د قیامت د ورځې په هکله پوښتنه

  لوی حکم

  مسیح د چا زوی دی؟

 • عيسىٰ په مذهبي مشرانو نیوکه کوي

  د مذهبي مشرانو منافقت

  عيسىٰ د مذهبي مشرانو د سزا پېشګويي کوي

  د اورشلیم سره د عيسىٰ مینه

 • د خدای د کور د ورانېدلو پېشګویي

  د اخرې زمانې نښې

  د اخرې زمانې هیبتناکه وېره

  د انسان د زوی راتلل

  د انځر د ونې څخه عبرت اخیستل

  د انسان د زوی د راتګ وخت

  وفادار او بې وفا نوکر

 • د لسو پېغلو مثال

  د درې نوکرانو مثال

  د قیامت په ورځ د خلکو د عملونو قضاوت

 • د عيسىٰ په ضد دسیسه

  د عيسىٰ په سر باندې عطر اچول

  یهودا اسخریوتي دې ته راضي کیږي چې د عيسىٰ سره خیانت کوي

  عيسىٰ د خپلو شاګردانو سره د فسحې د اختر ډوډۍ خوري

  د څښتن غوره ماښامی

  د پطروس د انکار په هکله د عيسىٰ پېشګويي

  عيسىٰ په جتسیماني کې دعا کوي

  د عيسىٰ سره خیانت کول او نیول

  عيسىٰ د شورا په مخکې

  پطروس د عيسىٰ څخه انکار کوي

 • عيسىٰ پیلاتوس ته وړل کیږي

  د یهودا ځان وژنه

  پیلاتوس د عیسی څخه پوښتنې کوي

  عيسىٰ ته د مرګ سزا ورکول کیږي

  عسکر په عيسىٰ باندې ملنډې وهي

  عيسىٰ په صلیب باندې مېخ کیږي

  د عيسىٰ مړینه

  د عيسىٰ ښخول

  د عيسىٰ د قبر ساتونکي

 • د عيسىٰ بیا ژوندي کېدل

  د ساتونکو رشوت اخیستل

  د عيسىٰ له خوا نورو قومونو ته د شاګردانو لېږل