يوسفزی

د حضرت يرمياه نبى کِتاب

لوئ پېغمبر

YZ icon - Major Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • حضرت يرمياه

  يرمياه په پېغمبرۍ منتخب کېدل

  دوه روياګانې

 • خُدائ پاک د بنى اِسرائيلو وفادارى رايادوى

  د بنى اِسرائيلو د پلار نيکۀ ګناه

  د مالِک خُدائ د خپلو خلقو خلاف اِلزام

  د بې‌وفائى نتيجه

  د مالِک خُدائ عبادت پرېښودل

  بنى اِسرائيل به وشرميږى

 • مالِک خُدائ سره د بنى اِسرائيلو بې‌وفائى

  توبه کول

  د خُدائ پاک د غوره شوى خلقو بُت پرستى

 • د توبې دعوت

  د شمال د خوا نه د افت اعلان

  د يهوداه محاصره کېدل

  د يرمياه پرېشانه کېدل

  د راتلونکى تباهۍ په حقله د يرمياه رويا

 • د يروشلم ګناهونه

  مالِک خُدائ اِسرائيل رد کړل

  د يعقوب اولاد ته اعلان

 • د يروشلم محاصره کېدل

  د اِسرائيلو سرکشى

  د شمال د خوا نه حمله

  يرمياه قوم آزمائى

 • د خُدائ پاک په کور کښې د حضرت يرمياه تبليغ کول

  د خلقو سرکشى

  د بنى‌هنوم په وادۍ کښې ګناه

 • ګناه او سزا

  په خپلو خلقو د يرمياه خفګان

 • د مدد دپاره د يروشلم د خلقو فرياد کول

 • بُت پرستى او صحيح عبادت

  راتلونکى تباهى

  د يرمياه دُعا

 • يهوداه لوظ ماتوى

  د يرمياه د قتلولو سازش

 • د حضرت يرمياه د مالِک خُدائ سره بحث کول

  يرمياه ته د مالِک خُدائ جواب

  په خلقو د مالِک خُدائ د خفګان څرګندونه

  د بنى اِسرائيلو ګاونډيانو ته د مالِک خُدائ پېغام

 • د لټې د لنګ مثال

  د ميو د چاټۍ مثال

  د غرور خِلاف د يرمياه خبردارے

 • په يهوداه باندې اوچ کالى

  مالِک خُدائ ته د رحم دپاره د خلقو سوال زارى کول

 • د يهوداه د خلقو خراب اَنجام

  د يرمياه مالِک خُدائ ته شکايت کول

 • حضرت يرمياه د وادۀ کولو نه منع کړے شوے وو

  د جلاوطنۍ نه راواپس کېدل

  راتلونکى سزا

  په مالِک خُدائ د يرمياه يقين او دُعا

 • د يهوداه ګناه او د هغې سزا

  په مالِک خُدائ توکل کول

  د مالِک خُدائ نه د يرمياه مدد غوښتل

  د سبت ورځ مقدسه وساتئ

 • يرمياه د کُلال په کور کښې

  د بنى اِسرائيلو د مالِک خُدائ نه اوړېدل

  د يرمياه خِلاف سازش

 • د مات منګى مثال

 • د فشحور اِمام سره د حضرت يرمياه لانجه

  مالِک خُدائ ته د يرمياه شکايت کول

 • د يروشلم د شکست پېشګوئې

  د يهوداه د شاهى خاندان عدالت

 • د بدکاره بادشاهانو اَنجام

 • د راتلونکى وخت اُميد

  دروغژن نبيان

  د مالِک خُدائ پېغام

 • د اينځرو دوه ټوکرۍ

 • په بابل کښې د اويا کلونو د قېد پېشګوئې

  د خُدائ پاک د غضب پيالۍ

 • د حضرت يرمياه د مرګ نه بچ کېدل

  د اورِياه نبى قتلول

 • يرمياه جغ په غاړه کړو

 • حضرت يرمياه او حننياه نبى

 • په بابل کښې جلاوطنو ته د حضرت يرمياه نبى خط

  د سمعياه خط

 • د مالِک خُدائ د خپلو خلقو سره د خلاصون لوظ

 • د بنى اِسرائيلو خپلو کورونو ته راواپس کېدل

  په بنى اِسرائيلو د مالِک خُدائ رحم

  د مالِک خُدائ د خلقو بيا آبادېدل

 • د يرمياه زمکه اخستل

  د يرمياه دُعا

  د اُميد وعده

 • د آبادۍ او سکون وعده

 • د صدقياه د مرګ پېغام

  د نوکرانو دپاره آزادى

 • حضرت يرمياه او ريکابيان

 • د باروک د خُدائ پاک په کور کښې د حضرت يرمياه طومار لوستل

  په شاهى محل کښې د طومار تلاوت

  يهويقيم طومار سوزوى

  د يرمياه يو بل طومار ليکل

 • د صدقياه حضرت يرمياه ته درخواست کول

  د حضرت يرمياه ګرفتارول

 • د حضرت يرمياه د اوبو په ډيګۍ کښې بندول

  د صدقياه د حضرت يرمياه نه تپوس کول

 • د يروشلم زوال

  د حضرت يرمياه آزادېدل

  د عبيدمَلِک دپاره اُميد

 • د حضرت يرمياه آزادېدل

  په يهوداه کښې د جدلياه حکمرانى

  د جدلياه قتلول

 • د جدلياه د قتلېدو

 • خلقو د حضرت يرمياه نه د دُعا درخواست وکړو

  د حضرت يرمياه دُعا ته د مالِک خُدائ جواب

 • مِصر ته د حضرت يرمياه بوتلل

 • په مِصر کښې د بنى اِسرائيلو دپاره د مالِک خُدائ پېغام

 • د باروک سره د خُدائ پاک وعده

 • د مِصر شکست

  په مِصر د نبوکدنضر حمله کول

  مالِک خُدائ اِسرائيل بچ کوى

 • د فلستيه په حقله د مالِک خُدائ پېغام

 • د موآب په حقله د مالِک خُدائ پېغام

  د موآب عاجز کېدل

  مالِک خُدائ د موآب خلاف راپاڅېدلے دے

 • د عمونيانو سره د مالِک خُدائ عدالت

  د ادوميانو په حقله پېغام

  د دمشق په حقله پېغام

  د مالِک خُدائ د قيدار او حاضور قبيلې ته پېغام

  د عيلام په حقله د مالِک خُدائ پېغام

 • د بابل په حقله د مالِک خُدائ پېغام

  د بنى اِسرائيلو راواپس کېدل

  د بابل زوال

  د مالِک خُدائ قوم دپاره اُميد

  مالِک خُدائ بابل ته سزا ورکوى

 • د بابل تباه کېدل

  د خُدائ پاک ثناء او صِفت

  د مالِک خُدائ تبر

  د بابل نسکورېدل

  د مالِک خُدائ د بابليانو نه انتقام اخستل

  د بابل اَنجام

  په بابل کښې د بنى اِسرائيلو دپاره د مالِک خُدائ پېغام

  د بابل تباه کېدل

  يرمياه خپل پېغام بابل ته لېږى

 • د يروشلم زوال

  د خُدائ د کور او د يروشلم تباهى

  د يهوداه د خلقو بابل ته بوتلل