د ختيځ افغانستان

اعمال رسولان

تاریخى

EA Icon - Historical Books
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د رسولانو د عملونو کتاب د لوقا د انجیل څخه وروسته پیل کیږي چې لیکونکی یې لوقا دی. دا د لوقا د انجیل نه وروسته لیکل شوی دی. کله چې عیسی مسیح په صلیب باندې مړ کړای شو، نو شاګردانو یې له وېرې خپل ځانونه پټ کړل، خو عیسی مسیح د مړینې څخه وروسته په درېمه ورځ بیا راژوندی او د هغوی په منځ کې راښکاره شو. مخکې له دې چې عیسی بېرته اسمان ته پورته شي یوځل بیا یې د هغوی سره وعده وکړه چې پلار خدای به هغوی ته هغه وعده شوی سوغات یعنې روح القدس راولېږي. عیسی مسیح هغوی ته وویل چې دوی به د روح القدس په قدرت سره د هغه د پیغام شاهدان اوسي، لومړی[...]
 • اسمان ته د عیسی مسیح ختل
  د یهودا په ځای د ماتیاس ټاکل
 • د روح القدس نازلېدل
  د پطروس وعظ
  د ایماندارانو ژوند
 • پطروس او یوحنا یو شل سړي ته شفا ورکوي
  د خدای په کور کې د پطروس وعظ
 • پطروس او یوحنا د شورا په مخکې
  د ایماندارانو د زړورتیا دپاره دعا
  ایمانداران په مال او جایداد کې شریک دي
 • حنانیا او سفیره
  د رسولانو معجزې او حیرانوونکي کارونه
  رسولان ځورول کیږي
 • د خدمت دپاره د اووه تنو ټاکل
  د استیفان نیول
 • د استیفان وینا
  د استیفان سنګسارېدل
 • شاوول ایمانداران ځوروي
  په سامره کې زېری رسول
  فیلیپوس او ایتوپیایي خصي مامور
 • شاوول په عیسی باندې ایمان راوړي
  شاوول په دمشق کې وعظ کوي
  شاوول په اورشلیم کې
  پطروس په لده او یافا کې#
  پطروس طبیتا بېرته راژوندۍ کوي
 • کورنیلیوس رویا ویني
  پطروس رویا ویني
  د کورنیلیوس او پطروس لیدنه
  غیریهودیانو ته د پطروس وینا
  په غیریهودیانو باندې د روح القدس نازلېدل
 • پطروس د اورشلیم کلیسا خبروي
  د سوریې په انطاکیه کې کلیسا
 • د یعقوب وژنه او د پطروس بندي کېدل
  پطروس له زندان څخه خلاصیږي
  د هیرودیس مړینه
 • د انطاکیې کلیسا برناباس او شاوول د خدمت دپاره لېږي
  برناباس او شاوول په قبرس کې
  پولوس او برناباس د پیسیدیه په انطاکیه کې
 • پولوس او برناباس په قونیه کې زېری خپروي
  په لستره کې شل سړي ته شفا ورکول
  د پیسیدیه انطاکیې ته د پولوس او برناباس بېرته راستنېدل
 • په اورشلیم کې لویه غونډه
  غیریهودي ایماندارانو ته لیک لېږل
  د پولوس او برناباس بېلېدل
 • د پولوس او سیلاس سره د تیموتاوس ملګرتیا
  په ترواس کې د پولوس رویا
  په فیلیپي کې د لیدیه ایمان راوړل
  پولوس او سیلاس د فیلیپيې په زندان کې
 • په تسالونیکیه کې ناارامي
  پولوس او سیلاس په بیریه کې
  پولوس په آتن کې
 • پولوس په قرنتوس کې
  پولوس د قرنتوس څخه د سوریې انطاکیې ته سفر کوي
  اپولوس په افسیس او قرنتوس کې
 • پولوس په افسیس کې
  د اسکیوا زامن
  په افسیس کې شور او غوغا
 • مقدونیې او یونان ته د پولوس سفر
  په ترواس کې د پولوس وروستنۍ لیدنه او کتنه
  د ترواس څخه میلیتوس ته د پولوس سفر
  د افسیس د کلیسا د مشرانو سره د پولوس خدای پاماني
 • اورشلیم ته د پولوس سفر
  د یعقوب او د کلیسا د مشرانو سره د پولوس لیدنه
  پولوس د خدای په کور کې نیول کیږي
  پولوس د خپل ځان څخه دفاع کوي
 • پولوس رسول او رومي قوماندان
  پولوس د شورا په مخکې
 • د پولوس په ضد دسیسه
  پولوس فیلیکس والي ته لېږل کیږي
 • د فیلیکس والي په حضور کې د پولوس محاکمه
  د فیلیکس په حضور کې د پولوس دفاع
  پولوس د فیلیکس او دروسیلې په حضور کې
 • د رومي امپراتور څخه د پولوس غوښتنه
  پولوس د اګریپاس او برنیکۍ په حضور کې
 • د اګریپاس په حضور کې د پولوس دفاع
  پولوس د خپل ایمان راوړلو په هکله خبرې کوي
  پولوس د خپلو خدمتونو په هکله خبرې کوي
  پولوس اګریپاس ته د مسیحیت بلنه ورکوي
 • پولوس په کشتۍ کې روم ته بېول کیږي
  په بحیره کې توفان
  د کشتۍ ټوټې ټوټې کېدل
 • پولوس د مالتا په جزیره کې
  روم ته د پولوس رسېدل
  پولوس په روم کې وعظ کوي