د ختيځ افغانستان

د عیسی مسیح په هکله د یوحنا انجیل

انجیل

EA Icon - Gospels
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د ژوندون کلام

    د تعمید غسل ورکوونکي یحیی پیغام

    د خدای له خوا د قربانۍ وری

    د عیسی مسیح لومړني شاګردان

    عیسی فیلیپوس او نتناییل ته بلنه ورکوي

  • د جلیل په قانا کې واده

    عیسی د خدای کور د پلورونکو نه پاکوي

    عیسی د ټولو خلکو د زړونو نه خبر دی

  • عیسی او نیکودیموس

    عیسی او یحیی

    هغه څوک چې د اسمان نه راځي

  • عیسی او سامرۍ ښځه

    عیسی د یو مامور زوی ته شفا ورکوي

  • عیسی یو ګوډ سړي ته شفا ورکوي

    د زوی واک او اختیار

    د عیسی په هکله شاهدي ورکول

  • عیسی پنځه زره خلکو ته ډوډۍ ورکوي

    عیسی د اوبو دپاسه ګرځي

    خلک عیسی لټوي

    عیسی د ژوندون ډوډۍ ده

    د تلپاتې ژوندون خبرې

  • عیسی او د هغه ورونه

    عیسی د جونګړو اختر ته ځي

    ایا عیسی مسیح دی؟

    د عیسی د نیولو دپاره د خدای د کور ساتونکي لېږل کیږي

    د ژوندون د اوبو ویالې

    د خلکو په منځ کې بې اتفاقي

    د یهودیانو مشران په عیسی باندې ایمان نه راوړي

  • هغه ښځه چې د زنا په وخت کې ونیول شوه

    عیسی د نړۍ دپاره رڼا ده

    د خپل مرګ په هکله د عیسی خبرې

    حقیقت تاسو ازادوي

    عیسی وایي شیطان د دروغجنو پلار دی

    عیسی او ابراهیم

  • عیسی یو سړي ته چې د موره ړوند پیدا شوی ؤ شفا ورکوي

    فریسیان د شفا موندنې په هکله څېړنه کوي

    روحاني ړوندوالی

  • د شپون مثال

    عیسی وايي چې هغه لکه د یو نېک شپون په شان دی

    یهودیان عیسی نه مني

  • د ایلعازر مړینه

    عیسی قیامت او ژوندون دی

    عیسی ژاړي

    ایلعازر راژوندی کیږي

    د عیسی په خلاف دسیسه

  • مریم د عیسی په پښو باندې قیمتي عطر اچوي

    د ایلعازر په ضد دسیسه

    په بریالیتوب سره اورشلیم ته د عیسی ننوتل

    ځینې یونانیان غواړي چې د عیسی سره خبرې وکړي

    عیسی د خپل مرګ په هکله خبرې کوي

    ډېرو خلکو په عیسی باندې ایمان رانه وړ

    د عیسی د کلام په وسیله قضاوت

  • عیسی د خپلو شاګردانو پښې وینځي

    عیسی دا پېشګویي کوي چې هغه به دښمنانو ته په لاس ورکړل شي

    نوی حکم

    عیسی د پطروس د منکرېدلو پېشګویي کوي

  • عیسی پلار ته د ورتګ لاره ده

    د روح القدس ورکولو وعده

  • عیسی د انګورو اصلي تاک دی

    د نړۍ خلک به ستاسو نه کرکه کوي

  • د روح القدس کار

    ستاسو غم به په خوشحالي بدل شي

    په نړۍ باندې بری موندل

  • عیسی د خپلو شاګردانو دپاره دعا کوي

  • د عیسی سره خیانت او د هغه نیول

    عیسی د حناس په مخکې

    پطروس د عیسی څخه انکار کوي

    لوی کاهن د عیسی نه څېړنې کوي

    پطروس یوځل بیا د عیسی نه انکار کوي

    د پیلاتوس په حضور کې د عیسی محاکمه کېدل

    په عیسی باندې د مرګ حکم

  • په صلیب باندې د عیسی مېخ کول

    د عیسی مړینه

    عسکر عیسی په بغل کې په نېزه وهي

    د عیسی ښخول

  • د عیسی بیا راژوندي کېدل

    عیسی مریم مجدلیې ته ښکاره کیږي

    عیسی خپلو شاګردانو ته ځان ښکاره کوي

    عیسی او توما

    د دې کتاب مقصد

  • عیسی اووه شاګردانو ته ځان ښکاره کوي

    عیسی او پطروس

    عیسی او د هغه ګران شاګرد

    پای