يوسفزی

د قاضيانو کِتاب

تاریخى

YZ icon - Historical Books
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د يهوداه او شمعون قبيلو ادونى‌بزق بادشاه نيول

  د يهوداه قبيلې يروشلم او حبرون فتح کول

  د عتنى‌اېل د دبير ښار فتح کول

  د يهوداه او بنيامين قبيلو فتح

  د اِفرائيم او منسى قبيلو بيت‌ايل قبضه کول

  هغه خلق کوم چې بنى اِسرائيلو ونۀ شړل

 • په بوکيم کښې د مالِک خُدائ فرښته

  د يشوَع مرګ

  د بنى اِسرائيلو د مالِک خُدائ عبادت بس کول

   

 • په هغه مُلک کښې پاتې شوى قومونه

  عتنى‌اېل

  اهُود

  شمجر

 • دبوره او برق

 • د دبوره او برق حمد

 • جدعون

   

 • د جدعون ميديانيانو له شکست ورکول

   

 • د ميديانيانو آخرى شکست

  د جدعون مرګ

 • ابى‌مَلِک

 • تولع

  يائير

  اِفتاح

 • اِفتاح

  د اِفتاح لور

 • اِفتاح او اِفرائيميان

  اِبصان، ايلون او عبدون

 • د سمسون پېدا کېدل

 • د سمسون وادۀ

 • د سمسون د فلستيانو نه بدل اخستل

 • سمسون په غزه کښې

  سمسون او دليله

  د سمسون مرګ

 • د ميکاه بُتان

 • ميکاه او د دان قبيله

 • يو ليوے او د هغۀ وينځه

   

 • د بنى اِسرائيلو جنګ دپاره تيارے کول

  د بنيامين قبيلې خِلاف جنګ

  بنى اِسرائيلو څنګه فتح وموندله

   

 • د بنيامين قبيلې دپاره ښځې