يوسفزی

د مالِک عيسىٰ مسيح په حقله د حضرت يوحنا زيرے

انجیل

YZ Icon - Gospels 150p
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د ژوندون کلام

  د حضرت يحيىٰ ګواهى

  د خُدائ پاک ګډُورے

  د حضرت عيسىٰ اولنى مريدان

  د حضرت عيسىٰ فيليپوس او نتنى‌ايل رابلل

 • په قانا کښې وادۀ

  د خُدائ پاک د کور پاکول

  حضرت عيسىٰ د ټولو خلقو د فطرت نه واقف دے

 • حضرت عيسىٰ او نيکوديموس

  حضرت عيسىٰ او حضرت يحيىٰ بپتسمه ورکوونکے

  هغه څوک چې له آسمان نه راځى

 • حضرت عيسىٰ او سامرى ښځه

  د يو سرکارى آفسر زوئ روغول

 • حضرت عيسىٰ يو ګوډ سړى له شفا ورکوى

  د زوئ اختيار

  د حضرت عيسىٰ په باب کښې ګواهى

 • پينځۀ زره خلق مَړول

  د حضرت عيسىٰ د اوبو دپاسه ګرځېدل

  خلق حضرت عيسىٰ لټوى

  حضرت عيسىٰ د ژوندون روټۍ ده

  د تل ژوندون کلام

 • د حضرت عيسىٰ د وروڼو بې‌ايمانى

  حضرت عيسىٰ د جونګړو په اختر کښې

  ولې حضرت عيسىٰ مسيح دے؟

  د حضرت عيسىٰ د ګرفتارولو دپاره يې محافظان ورولېږل

  د ژوندون د اوبو سرچينه

  په خلقو کښې بې‌اتفاقى

  د يهودى حاکمانو بې‌ايمانى

 • په زنا کښې نيولے شوې ښځه

  حضرت عيسىٰ د دُنيا نُور

  د حضرت عيسىٰ د خپل مرګ په حقله پېشګوئې

  حقيقت به تاسو آزاد کړى

  حضرت عيسىٰ د حضرت اِبراهيم نه اول موجود وو

 • د يو پېدائشى ړوند بينا کول

  د فريسيانو د شفا موندلو په حق کښې تحقيقات

  روحانى ړوندتوب

 • د ګډو د شپون مِثال

  حضرت عيسىٰ ښۀ شپونکے دے

  د يهوديانو د حضرت عيسىٰ نه اِنکار

 • د لعزر مرګ

  د لعزر بيا ژوندى کېدل

  د حضرت عيسىٰ د مرګ سازش

 • حضرت عيسىٰ په بيتِ‌عنياه کښې په تېلو مسىح کړے شو

  د لعزر خلاف سازش

  د حضرت عيسىٰ په يروشلم کښې استقبال

  ځينو يونانيانو غوښتل چې حضرت عيسىٰ سره مِلاو شى

  حضرت عيسىٰ د خپل مرګ په حقله خبرې کوى

  د يهوديانو بې‌ايمانى

  د حضرت عيسىٰ کلام

 • د مريدانو پښې وينځل

  د حضرت عيسىٰ د خپل مُخبر په حق کښې پېشګوئې

  د حضرت عيسىٰ نوے حُکم

  د حضرت عيسىٰ د شمعون پطروس د اِنکار په حقله پېشګوئې کول

 • حضرت عيسىٰ پلار ته د ورتلو لار ده

  د روحُ القُدس وعده

 • حضرت عيسىٰ د انګور اصلى بوټے

  تاسو نه د دُنيا نفرت

   

 • د مريدانو نه د دُنيا نفرت

  د روحُ القُدس کار

  غم په خوشحالۍ کښې بدلېدل

  زۀ په دُنيا غالب يم

 • د حضرت عيسىٰ د خپلو مريدانو دپاره دُعا

 • د حضرت عيسىٰ ګرفتارول

  د حضرت عيسىٰ د مشر اِمام په مخکښې پېش کول

  د حضرت عيسىٰ نه د پطروس اِنکار

  د مشر اِمام د حضرت عيسىٰ نه تحقيقات کول

  د پطروس د حضرت عيسىٰ نه بيا اِنکار

  د پيلاطوس په وړاندې د حضرت عيسىٰ پېش کېدل

  په حضرت عيسىٰ د مرګ فتوىٰ

 • په حضرت عيسىٰ د مرګ فتوىٰ

  د حضرت عيسىٰ په سولۍ کول

  د حضرت عيسىٰ مرګ

  د حضرت عيسىٰ پوښتۍ په نېزه وهل

  د حضرت عيسىٰ ښخېدل

 • د حضرت عيسىٰ بيا ژوندى کېدل

  د حضرت عيسىٰ مريم مګدلينى ته څرګندېدل

  د حضرت عيسىٰ مريدانو ته څرګندېدل

  حضرت عيسىٰ او توما

  د دې کِتاب مقصد

 • د حضرت عيسىٰ اووۀ مريدانو ته څرګندېدل

  حضرت عيسىٰ او پطروس

  حضرت عيسىٰ او د هغۀ خوږ مريد