يوسفزی

د سموئيل دوېم کِتاب

تاریخى

YZ icon - Historical Books
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د حضرت داؤد د ساؤل د مرګ نه خبرېدل

  د حضرت داؤد د ساؤل او د يونتن دپاره د غم سندره وئيل

 • د حضرت داؤد د يهوداه بادشاه جوړېدل

  د اشبوست د بنى اِسرائيلو بادشاه جوړېدل

  د بنى اِسرائيل او د يهوداه په مينځ کښې جنګ

   

 • د داؤد زامن

  د ابنير د حضرت داؤد سره ملګرتيا کول

  د ابنير مرګ

  د ابنير ښخېدل

 • د اشبوست مرګ

 • د حضرت داؤد د بنى اِسرائيلو او د يهوداه بادشاه جوړېدل

  په فلستيانو باندې فتح موندل

 • د لوظ صندوق يروشلم ته راوړل

 • د حضرت داؤد دپاره د ناتن پېغام

  د حضرت داؤد د شکرانې دُعا

 • د حضرت داؤد بادشاه جنګونه

 • حضرت داؤد او مفيبوست

 • د حضرت داؤد عمونيانو او شاميانو له شکست ورکول

 • حضرت داؤد او بت‌‌سبع

 • د ناتن پېغام او د حضرت داؤد پښېمانه کېدل

  د حضرت داؤد د زوئ مړ کېدل

  د حضرت سليمان پېدا کېدل

  د حضرت داؤد ربه قبضه کول

 • امنون او تامار

  د ابى‌سلوم بدل اخستل

 • د ابى‌سلوم يروشلم ته راواپس کېدل

  د ابى‌سلوم د حضرت داؤد سره روغه کول

 • د ابى‌سلوم د بغاوت منصوبه جوړول

  د حضرت داؤد د يروشلم نه تښتېدل

 • حضرت داؤد او ضيبا

  حضرت داؤد او سِمعى

  ابى‌سلوم په يروشلم کښې

 • د حوسى ابى‌سلوم بې‌لارې کول

  حضرت داؤد ته خبردارے مِلاوېدل او د هغۀ تښتېدل

 • د ابى‌سلوم شکست او وژلے کېدل

  د حضرت داؤد د ابى‌سلوم د مرګ نه خبرېدل

 • د يوآب پښېمانه کېدل

  د حضرت داؤد يروشلم ته واپس روانېدل

  د حضرت داؤد په سِمعى باندې ترس کول

  د حضرت داؤد په مفيبوست باندې ترس کول

  د حضرت داؤد په برزلى باندې ترس کول

  د يهوداه او د اِسرائيل د بادشاه په حقله بحث کول

 • د شيبا بغاوت

  د حضرت داؤد آفسران

 • د ساؤل د اولاد قتل کېدل

  د فلستيانو خِلاف جنګونه

 • د حضرت داؤد د فتحې ثناء صِفت

 • د حضرت داؤد آخرى خبرې

  د حضرت داؤد مشهور فوجيان

 • د حضرت داؤد مردم‌شمارى