يوسفزی

د حضرت زکرياه نبى کِتاب

کوچنۍ پېغمبر

YZ icon - Minor Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • مالِک خُدائ ته د راواپس کېدو آواز

  د آسونو په حقله د پېغمبر رويا

  څلور ښکرونه او څلور لوهاران

 • سړے د ناپ فيتې سره

  جلاوطن خلق خپل کور ته واپس رابلل

 • د مشر اِمام رويا

 • د سرو زرو ډيوټ او د زيتون د ونې رويا

 • د الوتونکى طومار رويا

  په ټوکرۍ کښې د ښځې په حقله رويا

 • څلور جنګى ګاډۍ

  د يشوَع دپاره تاج

 • اِنصاف او رحم، روژه نه

  د نافرمانۍ په وجه جلاوطنى

 • د مالِک خُدائ يروشلم ته د برکت وعدې

 • د بنى اِسرائيلو د دشمنانو عدالت

  د صيون د بادشاه راتلل

 • مالِک خُدائ به د يهوداه حفاظت وکړى

 • مالِک خُدائ به طاقتور مُلکونه رانسکور کړى

  دوه شپونکى

 • د يروشلم دشمنان به تباه شى

  ماتم د هغۀ دپاره څوک چې دوئ وڅيرلو

 • د ګناه نه پاکېدل

  شپونکے ووژلے شو، او ګډې خورې ورې شوې

 • د مالِک خُدائ راتلل او بادشاهى کول