يوسفزی

د بادشاهانو دوېم کِتاب

تاریخى

YZ icon - Historical Books
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د الياس د اخزياه بادشاه سره مخالفت

 • د الياس آسمان ته خېژولے کېدل

  د اليشع معجزې

 • د اِسرائيل او موآب په مينځ کښې جنګ

 • د اليشع د يوې غريبې کونډې مدد کول

  اليشع او د شونيم مالداره ښځه

  دوه نورې معجزې

 • د نعمان روغېدل

 • د تبر د سر معجزه

  د شامى فوج شکست خوړل

  د سامريه محاصره

 • د شام د فوجيانو تلل

 • د ښځې د شونيم نه راواپس کېدل

  اليشع او د شام بادشاه بِن‌حدد

  د يهوداه بادشاه يهورام

  د يهوداه بادشاه اخزياه

 • ياهُو د اِسرائيل بادشاه مقرر کېدل

  د اِسرائيل د بادشاه يورام قتل

  د يهوداه بادشاه اخزياه وژل

  د مَلِکه ايزبل وژلے کېدل

 • د اخى‌اب د اولاد وژلے کېدل

  د اخزياه بادشاه د خپلوانو وژلے کېدل

  د اخى‌اب د پاتې شوو ټولو خپلوانو وژلے کېدل

  د بعل عبادت کوونکى وژلے کېدل

  د ياهُو مرګ

 • د يهوداه مَلِکه عتلياه

  د يهويدع اِصلاحات کول

   

 • د يهوداه بادشاه يوآس

 • د اِسرائيل بادشاه يهوآخز

  د اِسرائيل بادشاه يهوآس

  د اليشع مرګ

  د شام او اِسرائيل په مينځ کښې جنګ

 • د يهوداه بادشاه امصياه

  د يهوداه بادشاه امصياه مرګ

  دوېم يربعام د اِسرائيل بادشاه

 • د يهوداه بادشاه عُزياه

  د اِسرائيل بادشاه زکرياه

  د اِسرائيل بادشاه سلوم

  د اِسرائيل بادشاه مناحم

  د اِسرائيل بادشاه فقحياه

  د اِسرائيل بادشاه فقح

  د يهوداه بادشاه يوتام

 • د يهوداه بادشاه احاز

 • د اِسرائيل بادشاه هوسيع

  د سامريه زوال

  د اسوريانو د اِسرائيل په مُلک کښې اوسېدل

 • د يهوداه بادشاه حزقياه

  د اسوريانو يروشلم له دهمکى ورکول

 • د بادشاه يشعياه نه مشوره غوښتل

  د اسوريانو بله دهمکى ورلېږل

  بادشاه ته د يشعياه پېغام

 • د حزقياه بادشاه بيمارېدل او بيا روغېدل

  د بابل پېغام وړُونکى

  د حزقياه د بادشاهۍ ختمېدل

 • د يهوداه بادشاه منسى

  د يهوداه بادشاه امون

 • د يهوداه بادشاه يوسياه

  د تورات شريف موندلے کېدل

 • د يوسياه د غېرو قومونو عبادتخانې ختمول

  يوسياه د فسحې اختر کوى

  د يوسياه نور بدلون راوستل

  د يوسياه د بادشاهۍ ختمېدل

  د يهوداه بادشاه يهوآخز

  د يهوداه بادشاه يهويقيم

 • د يهوداه بادشاه يهوياکين

  د يهوداه بادشاه صدقياه

   

 • د يروشلم تباهى

  د مالِک خُدائ د کور تباه کېدل

  د يهوداه خلقو بابل ته بوتلے کېدل

  د يهوداه حکمران جدلياه

  د يهوياکين د قېد نه آزادېدل