ختیځ افغانستان
EA Icon - Wisdom & Poetry
پوهه او شاعري

پينځم زبور

د ساتنې دپاره دعا

(د سرود ویونکو د مشر دپاره: د شپېلیو سره د داود زبور)

۱واوره ای څښتنه ته ګفتار زما

وکړه پام په اسوېلو زما

۲ای زما پاچا ای زما خدایه!

واوره ته فریاد زما کومک لره

ځکه چې زه تاته دعا کومه

۳هر سهار کې اواز اورې ته زما

هر سهار کې زه کوم درته دعا

انتظار د ځواب کړمه زه له تا

۴نه یې داسې خدای چې خوښوې بدکاري

اوسېدی نه شي له تا سره هېڅ ډول ګناهکار

۵ستا حضور کې کبرجن ودرېدی نه شي

ته نفرت لرې له ټولو بدکارانو

۶ټول دروغجن هلاکوې ته

جابران او چلبازان هم سپکوې ته

۷خو په سبب د ستا له زیاتې او تلپاتې مینې

زه به درشمه ستا کور ته

او ستا له وېرې په سجده به شمه

ستا سپېڅلي کور ته

۸ای څښتنه، زما ډېر دي دښمنان

لارښوونه راته وکړه چې زه وکړم ستا رضا

زما مخې ته کړه خپله لار صفا

۹ځکه چې نشته رښتیا د هغوی په خوله کې

او زړونه یې غواړي د نورو بربادي

او ژبې یې ډکې دي

د ریاکارۍ او چل او وله څخه

ستوني یې خلاص دي لکه د قبر په شان

۱۰ته سزا هغوی ته ورکړه

او محکوم یې کړه ای خدایه

چې په خپلو دسیسو خپله برباد شي

په سبب د دوی د ډېرو ګناهونو

په سبب د سرکښۍ ستا مقابل کې

هغوی وشړه بېخي له خپل حضوره

۱۱پرېږده چې وي هغه ټول کسان خوشحال

څوک چې ځان په تا کې پناه مومي

پرېږده چې مدام د خوشحالۍ سندرې ووایي

وساته هغوی چې کوي مینه ستا د نوم سره

په رښتیا چې له کبله ستا خوشحال وي

۱۲ای څښتنه، ورکوې ته برکت نېکانو ته

کړي به ستا رحم حفاظت د هغوی

لکه د سپر په شان