ختیځ افغانستان
EA Icon - Wisdom & Poetry
پوهه او شاعري

څلورم زبور

د مرستې دپاره ماښامنۍ دعا

(د سرود ویونکو د مشر دپاره: د موسیقۍ د تار لرونکو آلو سره د داود زبور)

۱ای زما دفاع کوونکی خدایه

ته قبوله زما دعا کړه

په سختۍ او په تنګۍ کې

وکړه تا راسره مرسته

مهربان اوسه پر ما

او زما واوره دعا

۲ترڅو به تاسو سپکوئ ما خلکو؟

ترڅو به تاسو خوښوئ دا بې ارزښته شیان؟

ترڅو به ګرځئ په درواغو پسې؟

۳تاسې پوه شئ څښتن کړل غوره

وفادار خلک د ځان دپاره

کله چې کړمه زه دعا قبلوي یې هغه

۴وېرې نه ولړزېږئ نوره ګناه مه کوئ

کله چې تاسو خپل بستر کې غلي پرېوزئ

په دې هکله کې ژور فکر وکړئ

۵وکړئ مناسبې قربانۍ د خپل څښتن لره

او په هغه باندې توکل وکړئ

۶ډېر خلک پوښتنه کړي او وایي چې

«څوک به وي چې وکړي خپل احسان په مونږ؟»

ای څښتنه وځلوه نور دې د خپل ځان په مونږ

۷تا ماته دومره خوشحالي راکړې

چې دي زیاتې د غلو او د شرابو حاصل د هغوی

۸څملم او ویده به شم په سوله کې

ای څښتنه صرف ته یې چې خوندي به مې ساتې