ختیځ افغانستان
EA Icon - Historical Books
تاریخي

نحمیا - یوولسم فصل

د اورشلیم اوسېدونکي

۱نو د قوم مشران په اورشلیم کې ځای په ځای شول او نورو خلکو پچه واچوله چې د هرو لسو کورنیو څخه دې یوه کورنۍ غوره شي او هغه دې د اورشلیم په سپېڅلي ښار کې واوسیږي او پاتې دې په نورو ښارګوټو کې واوسیږي. ۲هر سړی چې په خپله خوښه حاضرېده چې په اورشلیم کې واوسیږي، خلکو د هغه دپاره د برکت غوښتنه کوله. ۳د اسراییلو خلک، کاهنان، لاویان، د خدای د کور خدمتګاران او د سلیمان د خدمتګارانو اولاده د یهودا په ښارګوټو کې په خپلو ځمکو کې اوسېدل.

دا د یهودا د ولایت د مشرانو لست دی چې په اورشلیم کې اوسېدل:

 • ۴په اورشلیم کې د یهودا او بنیامین د قبیلو ځینې غړي اوسېدل چې هغه دا وو: عتایا چې د عزیا زوی ؤ او د زکریا لمسی ؤ. د هغه په نورو نیکونو کې امریا، شفطیا او مهللییل چې د یهودا د زوی فارص اولاده ده، شامل وو.
 • ۵معسیا چې د باروک زوی او د کلحوزه لمسی ؤ. د هغه په نورو نیکونو کې حزایا، عدایا، یویاریب او زکریا چې د یهودا د زوی شیله اولاده ده، شامل وو.

۶د فارص له اولادې څخه څلورسوه اته شپېته تکړه سړي چې په اورشلیم کې اوسېدل.

 • ۷د بنیامین له قبیلې غړي: سلو چې د مشلام زوی او د یوعید لمسی ؤ. د هغه په نورو نیکونو کې فدایا، قولایا، معسیا، ایتییل او اشعیا شامل وو.
 • ۸د سلو نه وروسته جبای او سلای.

ټول نهه سوه اته ویشت تنه بنیامینیان په اورشلیم کې اوسېدل. ۹د زکري زوی یوییل د هغوی مشر ؤ او یهودا د هسنواه زوی په ښار کې د هغه مرستیال ؤ.

 • ۱۰کاهنان: یدعیا د یویاریب زوی او یاکین.
 • ۱۱سرایا چې مشر کاهن ؤ، د حلقیا زوی او د مشلام لمسی. د هغه په نیکونو کې صادوق، مرایوت او اخیطوب شامل وو.

۱۲له دې طایفې څخه اته سوه دوه ویشت تنو د خدای په کور کې خدمت کاوه.

 • عدایا چې د یروحام زوی او د فللیا لمسی ؤ. د هغه په نیکونو کې امصي، زکریا، فشحور او ملکیا شامل وو.

۱۳د دې طایفې څخه دوه سوه دوه څلوېښت تنه د کورنیو مشران وو.

 • عمشیسای د عزرییل زوی او د اخزای لمسی ؤ. د هغه په نیکونو کې مشلیموت او یمیر شامل وو.

۱۴د دې طایفې څخه یو سلو اته ویشت زړور جنګیالي وو. د هغوی مشر زبدي ییل د هجدولیم زوی ؤ.

 • ۱۵لاویان: شمعیه د حشوب زوی او د عزریقام لمسی ؤ. حشبیا او بوني د هغه نیکونه وو.
 • ۱۶شبتای او یوزاباد مشر لاویان وو او دوی د هغو کارونو مسوولان وو چې د خدای له کور څخه دباندې به تر سره کېدل.
 • ۱۷متنیا د میکا زوی او د زبدي لمسی ؤ چې د اساف اولاده وه. هغه د شکرګزارۍ د دعا د سندرې په ویلو سره، د خدای د کور د سندرغاړو د ډلې مشري کوله.
 • بقبقېا د متنیا مرستیال ؤ.
 • عبدا د شموع زوی او د جلال لمسی ؤ چې د یدوتون له اولادې څخه ؤ.

۱۸د اورشلیم په سپېڅلي ښار کې ټول دوه سوه او څلور اتیا تنه لاویان اوسېدل.

 • ۱۹د خدای د کور ساتونکي: عقوب، طلمون او د هغوی خپلوان چې ټول یو سلو دوه اویا تنه وو.

۲۰د اسراییلو نور خلک او پاتې کاهنان او لاویان د خپلو نیکونو په جایدادونو کې د یهودا په نورو ښارګوټو کې اوسېدل. ۲۱د خدای د کور خدمتګاران د اورشلیم په هغې برخې کې اوسېدل چې د عوفل په نوم یادېده او هغوی د صیحا او جشفا تر نظر لاندې کار کاوه.

۲۲عزي د باني زوی او د حشبیا لمسی ؤ، هغه د هغو لاویانو مشر ؤ چې په اورشلیم کې اوسېدل. د هغه په نیکونو کې متنیا او میکا شامل وو او میکا د اساف د طایفې څخه ؤ چې نوموړې طایفې د خدای په کور کې د موسیقۍ مسوولیت په غاړه درلود. ۲۳د سندرغاړو ورځنی فعالیت د فارس پاچا د حکم او اصولو سره سم تر سره کېده.

۲۴فتحیا د مشیزبییل زوی چې د زرح د طایفې او د یهودا د قبیلې څخه ؤ، د فارس په دربار کې د اسراییلو د خلکو استازی ؤ.

د نورو ښارونو او ښارګوټو اوسېدونکي

۲۵ډېر خلک په هغو ښارګوټو کې اوسېدل چې د هغوی کروندو ته نژدې وو. د یهودا د قبیلې خلک په قریت اربع، دیبون او یقبصي ییل او د دغو ښارونو په نژدې کلیو کې اوسېدل. ۲۶همدارنګه هغوی د یشوع، مولاده، بیت فالط ۲۷او د حزر شوعال په ښارونو او د بیرشبع په ښار او د هغه په شاوخوا کلیو کې هم اوسېدل. ۲۸هغوی د صقلغ په ښار او د مکونه په ښار او د هغه په شاوخوا کلیو کې، ۲۹په عین رمون، زرعه، یرموت، ۳۰زانوح، عدولام او د دغو ښارګوټو په نژدې کلیو کې اوسېدل. هغوی په لاکیش او نژدې کروندو او په عزیقه او د هغې په شاوخوا کلیو کې اوسېدل. په دې توګه د یهودا خلک په هغې سیمې کې اوسېدل چې د بیرشبع او د هنوم د درې ترمنځ پرته وه.

۳۱د بنیامین د قبیلې خلک په جبع، مخماس، عیا او په بیت ییل او د هغه په شاوخوا او نژدې کلیو، ۳۲عناتوت، نوب، عننیا، ۳۳حاصور، رامه، جتایم، ۳۴حادید، صبوییم، نبلاط، ۳۵لود او اونو او د کسبګرو په دره کې اوسېدل. ۳۶د لاویانو ځینې ډلې چې د یهودا په سیمه کې اوسېدلې هغوی ولېږل شوې چې د بنیامین د خلکو سره واوسیږي.