ختیځ افغانستان
EA Icon - Historical Books
تاریخي

نحمیا - دولسم فصل

د کاهنانو او لاویانو لست

۱‏-۷دا د هغو کاهنانو او لاویانو لست دی چې د شالتي ییل د زوی زروبابل او مشر کاهن یشوع سره د جلاوطنۍ څخه راستانه شول:

 • کاهنان: سرایا، ارمیا، عزرا،
 • امریا، ملوک، حطوش،
 • شکنیا، رحوم، مریموت،
 • عیدو، جنتون، ابیا،
 • میامین، معدیا، بلجه،
 • شمعیه، یویاریب، یدعیا،
 • سلو، عاموق، حلقیا او یدعیا.

دا خلک د یشوع په زمانه کې د کاهنانو مشران وو.

 • ۸لاویان: دې لاویانو د شکرګزارۍ د سندرو د ویلو مشري کوله: یشوع، بنوي، قدمي ییل، شربیا، یهودا او متنیا.
 • ۹بقبقیا او عني د خپلو ملګرو لاویانو سره هغې پورته یادې شوې ډلې ته مخامخ ودرېدل او د هغوی په ځواب کې یې سندرې ویلې.

د لوی کاهن یشوع اولاده

۱۰یشوع د یویاقیم پلار، د الیاشیب نیکه او د یویاداع غور نیکه ؤ، ۱۱یویاداع د یوناتان پلار او د یدوع نیکه ؤ.

د کاهنانو د طایفو مشران

۱۲‏-۲۱کله چې یویاقیم مشر کاهن ؤ، دا کاهنان د کاهنانو د طایفو مشران وو:

 • د سرایا له طایفې څخه، مرایا
 • د ارمیا له طایفې څخه، حننیا
 • د عزرا له طایفې څخه، مشلام
 • د امریا له طایفې څخه، یهوحانان
 • د ملوک له طایفې څخه، یوناتان
 • د شبنیا له طایفې څخه، یوسف
 • د حاریم له طایفې څخه، عدنا
 • د مرایوت له طایفې څخه، حلقای
 • د عیدو له طایفې څخه، زکریا
 • د جنتون له طایفې څخه، مشلام
 • د ابیا له طایفې څخه، زکري
 • د منیامین او موعدیا له طایفو څخه، فلطای
 • د بلجه له طایفې څخه، شموع
 • د شمعیه له طایفې څخه، یهوناتان
 • د یویاریب له طایفې څخه، متنای
 • د یدعیا له طایفې څخه، عزي
 • د سلای له طایفې څخه، قلای
 • د عاموق له طایفې څخه، عیبر
 • د حلقیا له طایفې څخه، حشبیا
 • د یدعیا له طایفې څخه، نتنییل

د لاویانو او کاهنانو د کورنیو سوانح

۲۲د لاویانو او کاهنانو د کورنیو نومونه د دغو مشرانو کاهنانو یعنې الیاشیب، یویاداع، یوحانان او یدوع په زمانه کې ثبت شوي وو. د دې نومونو ثبتول د فارس د پاچا داریوش په دوران کې پای ته ورسېدل.

۲۳د لاویانو د مشرانو د کورنیو نومونه یوازې د الیاشیب د لمسي یوحانان تر زمانې پورې په رسمي توګه د تاریخ په کتاب کې ولیکل شول.

د خدای په کور کې د لاویانو د وظیفو سپارښتنه

۲۴د حشبیا، شربیا او د قدمي ییل زوی یشوع د لاویانو مشران وو. د هغوی تر لارښوونو لاندې، لاویان په څو ډلو کې تنظیم شوي وو. د خدای د خدمتګار داود پاچا د لارښوونو سره سم دوه، دوه ډلې یو بل ته مخامخ ودرېدلې چې د خدای ثنا ووایي او شکرګزاري وکړي. د سندرو په ویلو سره یوې ډلې بلې ډلې ته ځواب ورکاوه.

۲۵د خدای د کور هغه ساتونکي چې د دروازو تر څنګه د ګودامونو د ساتلو مسوولیت یې په غاړه ؤ، دا دي: متنیا، بقبقیا، عوبدیا، مشلام، طلمون او عقوب.

۲۶دا هغه خلک وو چې د یشوع د زوی او د یهوصادق د لمسي یویاقیم او د نحمیا والي او د شریعت د عالم او کاهن عزرا په زمانه کې یې ژوند کاوه.

نحمیا او د ښار دېوال وقف کول

۲۷کله چې د اورشلیم د ښار دېوال وقف کېده، لاویان د خپلو ټولو ځایونو څخه اورشلیم ته راوستل شول، ترڅو هغوی د شکرګزارۍ په سندرو او د تالونو، چنګونو او ربابونو په موسیقۍ سره د وقف کېدو په جشن کې ګډون وکړي. ۲۸‏-۲۹د لاویانو سندرغاړي د اورشلیم د شاوخوا سیمو څخه چې هغوی په کې د ځانونو دپاره کلي ودان کړي وو، د نطوفې د شاوخوا کلیو، د بیت جلجال، جبع او عزموت څخه راغلل او په اورشلیم کې سره راټول شول. ۳۰کاهنانو او لاویانو لومړی د خپلو ځانونو دپاره او بیا د قوم، دروازو او د ښار د دېوال د پاکولو دیني مراسم تر سره کړل.

۳۱ما د یهودا مشران د دېوال په سر باندې سره راټول کړل او د سندرغاړو دوه لویې ډلې مې وټاکلې چې د ښار شاوخوا وګرځي او د خدای د شکرګزارۍ سندرې ووایي.

لومړنۍ ډله د دېوال په سر باندې جنوب خواته د خزلو د دروازې په لور لاړه. ۳۲هوشعیا د سندرغاړو شاته روان ؤ او د یهودا د مشرانو څخه نیمایي یې د هغه پسې روان وو. ۳۳‏-۳۵ورپسې دغو کاهنانو د تګ په وخت کې سرني غږول: عزریا، عزرا، مشلام، یهودا، بنیامین، شمعیه او ارمیا. د هغو پسې زکریا د یوناتان زوی او د شمعیه لمسی ؤ. (د هغه په نیکونو کې متنیا، میکایا او زکور چې د اساف له طایفې څخه ؤ، شامل وو.) ۳۶ورپسې د زکریا خپلوان یعنې شمعیه، عزرییل، مللای، جللای، ماعای، نتنییل، یهودا او حناني وو. دوی د موسیقۍ هغه الې غږولې چې د خدای خدمتګار داود پورې یې اړه لرله. د شریعت عالم عزرا د دې ډلې لارښوونه کوله. ۳۷کله چې هغوی د چینې دروازې ته ورسېدل، په هغو زینو باندې چې د داود تر ښاره پورې رسېدلې وې، وختل او د داود له ماڼۍ څخه تېر شول او بېرته د اوبو د دروازې دېوال ته چې د ښار په ختیځه خوا کې ؤ، وروګرځېدل.

۳۸د شکرګزارۍ کولو بله ډله د دېوال په سر باندې شمال خواته لاړه او زه د نیمایي خلکو سره هغوی پسې روان وم. مونږ د تنورونو د برج څخه تېر شولو او پلن دېوال ته ورسېدلو ۳۹او له هغه ځای څخه روان شولو او د افرایم له دروازې، یشانه دروازې، د ماهي دروازې، د حنن ییل له برج او د سلو له برجه تېر شولو او د پسه دروازې ته ورسېدلو. په پای کې مونږ د خدای د کور دروازې ته نژدې ودرېدو.

۴۰نو دواړه ډلې چې د خدای شکرګزاري یې کوله د خدای په کور کې په خپلو ټاکلو ځایونو کې ودرېدلې. برسېره پر هغو نیمو مشرانو چې زما سره وو، ۴۱زما په ډله کې دا لاندې کاهنان چې سرني ورسره وو، هم شریک وو: الیاقیم، معسیا، منیامین، میکایا، الیوعینای، زکریا او حننیا. ۴۲معسیا، شمعیه، العازار، عزي، یوحانان، ملکیا، عیلام او ایصر د هغوی پسې روان وو. هغو سندرغاړو چې د یزرحیا له خوا یې لارښودنه کېدله، په لوړ اواز سره سندرې ویلې.

۴۳په هغه ورځ ډېرې قربانۍ وړاندې شوې او خلک د خپلو ښځو او ماشومانو سره خوشحاله وو، ځکه چې خدای د هغوی زړونه د خوشحالۍ څخه ډک کړي وو. د اورشلیم د خلکو د خوشحالۍ اواز له ډېر لېرې ځای څخه اورېدل کېده.

د خدای د کور د عبادت تیاری

۴۴په هغه ورځ ځینې خلک د ګودامونو د مسوولانو په توګه وټاکل شول چې په هغو کې به د خدای د کور دپاره بسپنې، د حاصلاتو لسمه برخه او لومړنۍ غلې دانې او مېوې چې هر کال به پخېدلې، ساتل کېدلې. دې مسوولانو دا وظیفه درلودله چې د هغو کروندو څخه چې ښارونو ته نژدې وې، د کاهنانو او لاویانو برخه د شریعت د اصولو سره سم راټوله کړي. د یهودا ټول خلک د کاهنانو او لاویانو د خدمت څخه خوشحاله وو، ۴۵ځکه چې هغوی د پاکوالي مراسم او هغه نورې دندې سرته رسولې چې خدای د هغو حکم کړی ؤ. د خدای د کور سندرغاړو او ساتونکو هم خپلې دندې د داود پاچا او د هغه د زوی سلیمان د حکم سره سم تر سره کولې. ۴۶په پخوا زمانه کې، یعنې د داود او اساف په زمانه کې د سندرغاړو او خدای ته د شکرګزارۍ او ثنا ویلو د سندرو دپاره لارښوونکی موجود ؤ. ۴۷د زروبابل او نحمیا په زمانه کې به د اسراییلو ټولو خلکو هره ورځ د خدای د کور سندرغاړو او ساتونکو ته خواړه او نور د اړتیا شیان ورکول. خلکو به لاویانو ته سپېڅلې نذرانې ورکولې او لاویانو به کاهنانو ته د اړتیا وړ برخه ورکوله.