ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف درېم کِتاب

لاویان - درویشتم فصل

مذهبي اخترونه

۱څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۲<د اسراییلو خلکو ته ووایه چې ما ستاسو دپاره څو مذهبي اخترونه ټاکلي دي چې سره راغونډ شئ او زما عبادت وکړئ. ۳تاسو د خپل کار دپاره شپږ ورځې لرئ، مګر اوومه ورځ چې د سبت ورځ ده، د ارام کولو دپاره ده. په هغه ورځ کار مه کوئ، مګر د عبادت دپاره راغونډ شئ. دا مهمه نه ده چې چېرته اوسېږئ، سبت د څښتن ورځ ده. ۴دغه اخترونه باید په ټاکل شویو وختونو کې اعلان کړئ.

د فسحې او د فطیرې ډوډۍ اختر

(شمېر ۲۸: ۱۶ - ۲۵)

۵څښتن ته د احترام کولو دپاره د فسحې د اختر لمانځل هر کال د اولې میاشتې په څوارلسمه ورځ د لمرپرېواته په وخت کې پیل کیږي. ۶په پنځلسمه ورځ د فطیرې ډوډۍ اختر پیل کیږي او اووه ورځې دوام کوي. تاسو باید په دې موده کې فطیره ډوډۍ وخورئ. ۷د دغو ورځو څخه په اوله ورځ د عبادت دپاره سره راغونډ شئ او خپل ورځنی کار هیڅ مه کوئ. ۸اووه ورځې هغه نذرانې وړاندې کړئ چې څښتن ته په اور باندې تیاریږي او په اوومه ورځ به بیا د عبادت دپاره سره راغونډ شئ، مګر هیڅ خپل ورځنی کار مه کوئ.>

د اولني حاصل اختر

۹څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۱۰<د اسراییلیانو سره خبرې وکړه او ورته ووایه: کله چې تاسو هغې خاورې ته چې زه یې درکوم ورننوزئ او فصل یې ورېبئ، نو کاهن ته اولنۍ ګېډۍ ورکړئ. ۱۱هغه دې دا ګېډۍ د څښتن په حضور کې پورته کړي، ترڅو هغه ستاسو په خاطر قبوله شي. کاهن دې هغه د سبت له ورځې څخه وروسته په بله ورځ پورته کړي. ۱۲په هماغه ورځ یوه سوزېدونکې نذرانه هم څښتن ته قرباني کړئ یعنې یو یو کلن وری چې هیڅ عیب په کې نه وي. ۱۳له هغې سره به تاسو د دوو کیلوګرامو ښو اوړو د غلې دانې یوه نذرانه چې د زیتونو تېل ورسره ګډ وي وړاندې کړئ. دا یوه داسې نذرانه ده چې په اور باندې څښتن ته تیاریږي او بوی یې په هغه باندې ښه لګیږي. همدارنګه له هغې سره به تاسو د څښلو د نذرانې په توګه یو لیتر د انګورو د شربت نذرانه هم وړاندې کړئ. ۱۴ترڅو پورې چې تاسو خدای ته دا نذرانه راوړې نه وي نو نوې غلې دانې هیڅ مه خورئ. که هغه خامې وي، نینې شوې وي، یا ډوډۍ ورڅخه پخه شوې وي هغه دې ونه خوړل شي. په دې قانون باندې دې د تل دپاره ستاسو د ټولو نسلونو له خوا عمل وشي.

د لو کولو اختر

(شمېر ۲۸: ۲۶ - ۳۱)

۱۵د سبت د ورځې په سبا چې تاسو په کې څښتن ته د وړاندې کولو دپاره خپلې ګېډۍ راوړئ، پوره اووه هفتې وشمېرئ. ۱۶په پنځوسمه ورځ، یعنې هغه ورځ چې د اووم سبت څخه وروسته وي، د نوي حاصل څخه څښتن ته د غلې دانې بله نذرانه وړاندې کړئ. ۱۷هره کورنۍ دې دوه ډوډۍ راوړي چې ماته د وقف کولو دپاره پورته ونیول شي. هره یوه دې د دوو کیلوګرامو ښو اوړو څخه پخه شوې وي او خمیره هم په کې وي. دا به څښتن ته د اولنیو رېبل شویو غلو دانو د نذرانې په توګه وړاندې شي. ۱۸قوم دې د ډوډۍ سره اووه یو کلن وري، یو غویی او دوه پسونه وړاندې کړي، له دغو څخه دې په یو کې هم کوم عیب نه وي. دا به د غلې دانې او د څښلو د نذرانې سره څښتن ته یوه سوزېدونکې نذرانه وي، یوه داسې نذرانه چې بوی یې په څښتن باندې ښه لګیږي. ۱۹بیا د ګناه د نذرانې دپاره یو وز او د سلامتۍ د نذرانې دپاره دوه یو کلن وري قرباني کړئ. ۲۰کاهن دې هغه ډوډۍ د دوه وریو سره څښتن ته د وقف کېدلو په خاطر پورته ونیسي. دا څښتن ته یوه مقدسه نذرانه ده چې باید کاهنانو ته ورکړل شي. ۲۱تاسو باید په هماغه ورځ د عبادت دپاره سره راغونډ شئ او هیڅ ورځنی کار ونه کړئ. هرچېرته چې ستاسو اولاده اوسیږي دا مقررات دې تل ترتله مراعت کړي.

۲۲کله چې تاسو د خپلو ځمکو حاصلات لو کوئ، نو هغه د پټیو تر غاړو پورې مه لو کوئ او هغه وږي چې د لو څخه پاتې شوي وي هغه مه راټولوئ. هغه غریبانو او بېګانه خلکو ته پرېږدئ. زه ستاسو څښتن خدای یم.>

د سرنیو اختر

(شمېر ۲۹: ۱ - ۶)

۲۳څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۲۴<د اسراییلو قوم ته ووایه چې د هر کال د اوومې میاشتې اوله ورځ د ارام کولو خاصه ورځ ده او د اسراییلو ټول خلک دې د سرني د اواز په اورېدلو سره د عبادت دپاره سره راغونډ شي. ۲۵په هماغه ورځ خپل عادي کار مه کوئ، مګر څښتن ته یوه داسې نذرانه وړاندې کړئ چې په اور باندې تیاریږي.>

د کفارې ورځ

(شمېر ۲۹: ۷ - ۱۱)

۲۶څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۲۷<هر کال د اوومې میاشتې لسمه ورځ د کفارې ورځ ده. د عبادت دپاره سره راغونډ شئ او روژه ونیسئ. یوه داسې نذرانه وړاندې کړئ چې څښتن ته په اور باندې تیاریږي. ۲۸په هغه ورځ هیڅ کار مه کوئ، ځکه چې دا د کفارې ورځ ده چې ستاسو دپاره ستاسو د څښتن خدای په حضور کې کفاره ادا کیږي. ۲۹هرڅوک چې په هغه ورځ روژه ونه نیسي باید د خدای له قوم څخه وشړل شي. ۳۰که چېرې څوک په هغه ورځ کوم کار وکړي، زه به په خپله هغه ووژنم. ۳۱دا قانون ستاسو په ټوله اولاده باندې هرچېرته چې اوسیږي عملي کیږي. ۳۲د میاشتې په نهمه ورځ د لمرپرېواته څخه نیولې د میاشتې د لسمې ورځې د لمرپرېواته پورې دا ورځ د ارام کولو د یوې خاصې ورځې په توګه ولمانځئ او په دې دوران کې باید تاسو روژه ونیسئ.>

د جونګړو اختر

(شمېر ۲۹: ۱۲ - ۴۰)

۳۳څښتن حضرت موسیٰ ته وفرمایل: ۳۴<اسراییلیانو ته ووایه چې د اوومې میاشتې په پنځلسمه ورځ څښتن ته د احترام کولو دپاره د جونګړو اختر پیل کیږي. هغه اووه ورځې دوام کوي. ۳۵په دغو ورځو کې اوله ورځ د عبادت دپاره سره راغونډ شئ او خپل ورځنی کار مه کوئ. ۳۶اووه ورځې څښتن ته داسې نذرانې وړاندې کړئ چې په اور باندې تیاریږي او په اتمه ورځ بیا د عبادت دپاره سره راغونډ شئ او د پخوا په شان نذرانه وړاندې کړئ. دا د عبادت ورځ ده او تاسو به خپل عادي کار نه کوئ.

۳۷دا هغه اخترونه دي چې د څښتن له خوا ټاکل شوي دي. هغه داسې ولمانځئ چې سره راغونډ شئ او هغه ډول ډول نذرانې چې په اور باندې څښتن ته تیاریږي یعنې سوزېدونکې نذرانې، د غلو دانو نذرانې، قربانۍ ګانې او د څښلو نذرانې، دا هره یوه دې په خپله مناسبه ورځ هغه ته وړاندې شي. ۳۸دا اخترونه د سبت د ورځو څخه جدا دي او دا نذرانې د عادي سوغاتونو څخه جدا دي، یعنې ستاسو د هغو نذرانو څخه چې د نذرونو دپاره دي او د هغو رضاکارانه نذرانو څخه چې څښتن ته یې ورکوئ.

۳۹نو کله چې تاسو خپل پټي ورېبل اووه ورځې دا اختر چې د اوومې میاشتې په پنځلسمه ورځ پیل کیږي ولمانځئ. اوله ورځ به د ارام کولو ورځ وي او اتمه ورځ به هم د ارام کولو ورځ وي. ۴۰په اوله ورځ تاسو د خپلو ونو څخه ډېره ښه مېوه، د خرما د ونې څانګې، پاڼې لرونکې څانګې او د سیند د غاړو څخه ولې واخلئ او اووه ورځې د خپل څښتن خدای په حضور کې خوشالي وکړئ. ۴۱دا هر کال اووه ورځې څښتن ته د احترام دپاره د یو اختر په توګه ولمانځئ. ستاسو راتلونکې اولاده دې تل ترتله د دې قانون څخه پیروي وکړي. هغه په اوومه میاشت ولمانځئ. ۴۲د اسراییلو ټول خلک باید اووه ورځې په جونګړو کې واوسیږي، ۴۳ترڅو ستاسو اولاده په دې پوه شي کله چې ما د اسراییلو قوم له مصر څخه راوویست، هغوی مې دې ته مجبور کړل چې په ساده جونګړو کې واوسیږي. زه ستاسو څښتن خدای یم.>

۴۴نو په دې ډول حضرت موسیٰ د اسراییلو خلکو ته لارښودنه وکړه چې د څښتن اخترونه ولمانځي.