يوسفزئ
تاریخى

د حضرت يشوَع کِتاب - درويشتم باب

د يشوَع آخرى تقرير

۱ډېره موده وروستو مالِک خُدائ بنى اِسرائيلو له د هغوئ ګېرچاپېره دشمنانو نه امن ورکړو. په هغه وخت کښې يشوَع ډېر بوډا وو، ۲نو هغۀ ټول بنى اِسرائيل، مشران، مالِکان، قاضيان او د خلقو آفسران راوغوښتل او ورته يې ووئيل، ”زۀ اوس ډېر بوډا شوے يم. ۳تاسو هغه هر څۀ ليدلى دى چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک د دې ټولو قومونو سره ستاسو دپاره کړى دى. مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو دپاره جنګ کوى. ۴ما ستاسو قبيلو ته د هغه قومونو مُلک حواله کړے دے چې خپل ميراث يې شى کومو قومونو چې شکست نۀ دے خوړلے او ورسره د هغه ټولو قومونو چې ما د مخکښې نه فتح کړى دى، چې هغوئ د نمرخاتۀ طرف ته د اُردن سيند نه واخله د نمرپرېواتۀ طرف ته د مديترانى سمندر پورې دى. ۵مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک به هغه پاتې شوى قومونه ستاسو نه په شا کړى او چې تاسو مخ په وړاندې ځئ نو هغوئ به وشړئ. د هغوئ مُلک به ستاسو شى، هم هغه شان لکه څنګه چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک وعده کړې ده. ۶نو پام کوئ چې هغه هر څۀ ومنئ او هغه هر څۀ وکړئ کوم چې د موسىٰ د شريعت په کِتاب کښې ليکلے شوى دى او د هغې نه يو طرف ته هم مۀ اوړئ. ۷نو بيا به تاسو د هغه خلقو سره کار نۀ لرئ کوم چې ستاسو سره پاتې وى، نۀ به د هغوئ د معبودانو نومونه په ژبه راولئ، او نۀ به دا نومونه د قسم دپاره استعمالوئ، نۀ به د هغه معبودانو عبادت کوئ او نۀ به ورته سجده لګوئ. ۸د دې په ځائ، د مالِک خُدائ هم هغه شان وفادار اوسئ، لکه څنګه چې تر اوسه پورې وفادار يئ. ۹چې تاسو مخ په وړاندې تلئ نو مالِک خُدائ لوئ لوئ او تکړه قومونه شړلى دى او تر اوسه پورې څوک د دې قابل نۀ دى چې ستاسو خِلاف ودريږى. ۱۰ستاسو هر يو کس زر سړو له منډه ورکولے شى، ځکه چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک ستاسو دپاره جنګ کوى، هم هغه شان لکه څنګه چې هغۀ وعده کړې ده. ۱۱نو بيا کوشش کوئ چې د مالِک خُدائ خپل خُدائ پاک سره مينه وکړئ. ۱۲کۀ تاسو بې‌وفا شئ او د هغه قومونو سره اِتحاد وکړئ کوم قومونه چې تر اوسه پورې ستاسو سره پاتې دى او د هغوئ سره ودونه وکړئ، ۱۳نو تاسو يقين وکړئ چې کله تاسو مخ په وړاندې ځئ نو مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک به نور هغه قومونه ونۀ شړى. او هغوئ به ستاسو دپاره د دام يا د کندې په شان خطرناک وى او د کوړې په شان به داسې دردناک وى لکه چې ستاسو ملا ورباندې ووهلے شى او يا چې ازغى ستاسو سترګې ړندې کړى. او دا به په هغه وخت ختم شى چې ستاسو يو کس هم په دې ښائسته مُلک کښې پاتې نۀ شى هغه مُلک چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو له درکړے دے. ۱۴اوس زما د مرګ وخت نزدې دے او تاسو هر يو کس د زړۀ د کومې نه خبر يئ چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک چې هره يوه وعده کړې ده نو هغه يې پوره کړې ده، داسې يوه وعده هم نشته چې پوره شوې نۀ وى. ۱۵خو لکه څنګه چې هغۀ کومه وعده کړې ده او هره يوه يې پوره کړې ده، نو داسې کۀ تاسو د هغۀ نافرمانى وکړئ نو خُدائ پاک به هغه افتونه هم راولى. تاسو به تباه کړى او د هغه ښۀ مُلک نه به مو ورک کړى کوم ښۀ مُلک چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک تاسو له درکړے وو. ۱۶کۀ تاسو هغه لوظ مات کړئ چې مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک د هغې سر ته رسولو حُکم درکړے دے او تاسو د نورو معبودانو خِدمت او عبادت وکړئ، نو بيا به هغه په خپله غصه کښې تاسو له سزا درکړى، نو ډېر زر به ستاسو يو کس هم په دې ښۀ مُلک کښې پاتې نۀ شى چې کوم هغۀ درکړے دے.“