يوسفزی

د حضرت دانيال نبى کِتاب

لوئ پېغمبر

YZ icon - Major Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • حضرت دانيال د نبوکدنضر په دربار کښې

 • د نبوکدنضر خوب

  حضرت دانيال خوب تعبيروى

  د بادشاه حضرت دانيال ته انعام ورکول

 • د سرو زرو د مجسمې د عبادت حکم

  د حضرت دانيال په دوستانو د نافرمانۍ اِلزام

  د حضرت دانيال دوستانو له د مرګ سزا اورول

  د حضرت دانيال د دوستانو آزادېدل او هغوئ ته اوچت مقام ورکول

 • د نبوکدنضر دوېم خوب ليدل

  د حضرت دانيال د دوېم خوب تعبير ورکول

  د نبوکدنضر د خُدائ پاک ثناء صِفت بيانول

 • د بيلشضر مېلمستيا

  د حضرت دانيال د هغه ليکلو وضاحت کول

 • حضرت دانيال د زمرو په غار کښې اچول

 • د حضرت دانيال رويا د څلورو ځناورو په حقله

  د هغه ذات رويا چې همېشه ژوندے دے

  د دانيال د خوب تعبير

 • د حضرت دانيال د ګډ او چېلى رويا

  حضرت جبرائيل د حضرت دانيال د رويا تعبيرول

 • د خپلو خلقو دپاره د حضرت دانيال دُعا

  د حضرت جبرائيل پېغام د مسح کړے شوى په حقله

 • د دجله سيند په غاړه د حضرت دانيال رويا

 • د دجله سيند په غاړه د حضرت دانيال رويا

  د شام يو بدعمله بادشاه

 • آخرت