ختیځ افغانستان
EA Icon - Torah
د تورات شريف درېم کِتاب

لاویان - نهم فصل

کاهنان خپل خدمت پیل کوي

۱د کاهنانو د ټاکنې د مراسمو څخه وروسته حضرت موسیٰ په اتمه ورځ حضرت هارون او د هغه زامن او د اسراییلو مشران راوغوښتل. ۲هغه حضرت هارون ته وفرمایل: <یو خوسی او یو پسه چې کوم عیب په کې نه وي واخله او څښتن ته یې وړاندې کړه. خوسی د ګناه د نذرانې دپاره دی او پسه د سوزېدونکې نذرانې دپاره دی. ۳بیا د اسراییلو خلکو ته ووایه: یو وز د ګناه د نذرانې دپاره واخلئ. یو خوسی چې یو کلن وي او یو وری چې یو کلن وي او هیڅ عیب په کې نه وي، د سوزېدونکې نذرانې دپاره واخلئ ۴او یو غویی او یو پسه د سلامتۍ د نذرانې دپاره. هغوی دې دا د څښتن په حضور کې د غلې دانې د نذرانې سره چې تېل ورسره ګډ وي قرباني کړي. هغوی باید دا کار وکړي ځکه چې څښتن به نن هغوی ته ورښکاره شي.>

۵نو هغوی ټول شیان د حضرت موسیٰ د حکم سره سم د مقدسې خېمې مخې ته راوړل او ټول قوم د څښتن د عبادت دپاره هلته راغونډ شو. ۶حضرت موسیٰ وفرمایل: <څښتن تاسو ته حکم کړی دی چې دا کار وکړئ، ترڅو د هغه جلال تاسو ته ښکاره شي.> ۷بیا حضرت موسیٰ هارون ته وفرمایل: <د قربانۍ ځای ته لاړ شه او لکه څنګه چې څښتن امر کړی دی اول د خپل ځان او بیا د قوم د ګناهونو د کفارې د ادا کولو په خاطر د ګناه نذرانه او سوزېدونکې نذرانه وړاندې کړه.>

۸نو حضرت هارون د قربانۍ ځای ته لاړ او د ځان دپاره یې د ګناه د نذرانې په توګه خوسی حلال کړ. ۹د هغه زامنو هغه ته وینه راوړله او هغه خپله ګوته په وینه کې غوټه کړه او له هغې څخه یې لږه د قربانۍ د ځای په برجونو باندې وسولوله. پاتې وینه یې د قربانۍ د ځای په بېخ کې توی کړه. ۱۰لکه څنګه چې څښتن په حضرت موسیٰ باندې امر کړی ؤ، هغه په قربانګاه باندې د ګناه د نذرانې څخه وازګه، پختورګي او د اینې ډېره ښه برخه وسوزوله. ۱۱مګر غوښه او پوستکی یې د کمپ څخه دباندې وسوزول.

۱۲حضرت هارون هغه حیوان حلال کړ چې د هغه د خپلې سوزېدونکې نذرانې دپاره ؤ. هغه ته خپلو زامنو وینه راوړله او هغه دا وینه د قربانۍ د ځای په څلورو خواو باندې وشیندله. ۱۳هغوی حضرت هارون ته سر او د حیوان نورې ټوټې ورکړې او هغه یې په قربانګاه باندې وسوزول. ۱۴هغه د نس دنننۍ برخې او شاتنۍ پښې ومینځلې او په قربانګاه باندې یې د سوزېدونکې نذرانې دپاسه وسوزولې.

۱۵بیا حضرت هارون هغه نذرانه راوړله چې د قوم دپاره وه. ده هغه وز چې د قوم د ګناه دپاره ؤ حلال کړ او هغه یې د ګناه د نذرانې دپاره وړاندې کړ، لکه څنګه چې هغه د خپلې ګناه دپاره وړاندې کړی ؤ. ۱۶همدارنګه هغه سوزېدونکې نذرانه راوړله او هغه یې د مقرراتو په مطابق وړاندې کړه. ۱۷بیا یې د غلې دانې نذرانه وړاندې کړه، له هغې څخه یې یو موټی واخیست او هغه یې په قربانګاه باندې برسېره پر هغې سوزېدونکې نذرانې چې هر سهار تیاریږي وسوزاوه. ۱۸حضرت هارون غویی او پسه د قوم دپاره د سلامتۍ د نذرانې په توګه حلال کړل. د هغه زامنو هغه ته وینه راوړله او هغه دا وینه د قربانۍ د ځای په څلورو خواو باندې وشیندله. ۱۹هغوی د غویي او د پسه وازګینې برخې، لم، د وازګې پرده، پختورګي او د اینې ډېره ښه برخه واخیستل ۲۰او هغه یې د حیواناتو په سینو باندې کېښودل او بیا حضرت هارون وازګه په قربانګاه باندې وسوزوله. ۲۱څنګه چې حضرت موسیٰ امر کړی ؤ، حضرت هارون د هغو حیواناتو سینې او شاتنۍ ښي پښې څښتن ته پورته ونیولې ترڅو دا وښایي چې هغه څښتن ته وقف شوې دي.

۲۲کله چې حضرت هارون د قربانیو مراسم سرته ورسول، نو خپل لاسونه یې د قوم خواته پورته ونیول او برکت یې ورته ورکړ او د قربانۍ د ځای څخه راکوز شو. ۲۳حضرت موسیٰ او حضرت هارون مقدسې خېمې ته ورننوتل. کله چې هغوی راووتل، قوم ته یې برکت ورکړ او د څښتن جلال ټول قوم ته ښکاره شو. ۲۴د څښتن له حضور څخه اور نازل شو او سوزېدونکې نذرانه او وازګینې برخې یې په قربانګاه باندې وسوزولې. کله چې ټول قوم هغه ولیدل نو د خوشالۍ چیغې یې ووهلې او په سجده شول.