ختیځ افغانستان
EA Icon - Historical Books
تاریخي

اول تواریخ - اووه ویشتم فصل

د لښکرو قوماندانان

۱د اسراییلو لښکرې د دولسو فرقو څخه جوړې شوې وې چې په هغو کې د کورنیو مشران، د لښکرو قوماندانان او د پاچا درباریان شامل وو. هره فرقه له څلورویشتو زرو کسانو څخه جوړه شوې وه چې په نوبت سره یې په کال کې یوه میاشت خدمت کاوه. دا د هغو قوماندانانو لست دی چې عسکرو به په ترتیب سره د میاشتني خدمت دپاره رابلل:

 • ۲په لومړۍ میاشت کې د زبدي ییل زوی یشوبعام، ۳چې د فارص له اولادې څخه ؤ.
 • ۴په دوهمه میاشت کې اخوخي دودای چې مرستیال یې مقلوت ؤ.
 • ۵په درېمه میاشت کې د یهویاداع کاهن زوی بنایاه؛ ۶هغه یو جنګیالی ؤ او د دېرشو جنګیالیو مشر ؤ. د هغه د فرقې مسوول د هغه زوی عمیزاباد ؤ.
 • ۷په څلورمه میاشت کې د یوآب ورور عساهیل چې وروسته د هغه زوی زبدیا د هغه په ځای قوماندان شو.
 • ۸په پنځمه میاشت کې د یزراح له طایفې څخه شمهوت.
 • ۹په شپږمه میاشت کې د عقیش زوی عیرا له تقوع څخه.
 • ۱۰په اوومه میاشت کې حالز فلوني د افرایم له قبیلې څخه.
 • ۱۱په اتمه میاشت کې حوشاتي سبکای د زارح له طایفې څخه.
 • ۱۲په نهمه میاشت کې د بنیامین په سیمه کې ابیعزر له عناتوت څخه.
 • ۱۳په لسمه میاشت کې نطوفاتي مهرای د زارح له طایفې څخه.
 • ۱۴په یوولسمه میاشت کې د افرایم په سیمه کې بنایاه له فرعاتون څخه.
 • ۱۵په دولسمه میاشت کې نطوفاتي خلدای، چې د عتنیییل یوه اولاده وه.

د قبیلو مشران

۱۶‏-۲۲دا د هغو مشرانو لست دی چې په اسراییلو کې د هرې قبیلې مسؤولان وو:

د زکري زوی الیعازر د روبین د قبیلې مسوول ؤ؛ د معکه زوی شفطیا د شمعون د قبیلې مسوول ؤ؛ د قموییل زوی حشبیا د لاوي د قبیلې مسوول ؤ او صادوق کاهن د هارون د اولادې مسوول ؤ؛ د داود پاچا یو ورور یعنې الیهو د یهودا د قبیلې مسوول ؤ؛ د میکاییل زوی عمري د یساکار د قبیلې مسوول ؤ؛ د عوبدیا زوی یشمعیا د زبولون د قبیلې مسوول ؤ؛ د عزریییل زوی یریموت د نفتالي د قبیلې مسوول ؤ؛ د عززیا زوی هوشع د افرایم د قبیلې مسوول ؤ؛ د فدایا زوی یوییل د لوېدیځې منسي د قبیلې مسوول ؤ؛ د زکریا زوی عیدو د ختیځې منسي د قبیلې مسوول ؤ؛ د ابنیر زوی یعسي ییل د بنیامین د قبیلې مسوول ؤ او د یروحام زوی عزرییل د دان د قبیلې مسوول ؤ.

۲۳د څښتن د هغې وعدې له مخې چې هغه به د اسراییلو قوم د اسمان د ستورو په شان ډېر کړي، نو داود پاچا د هغو خلکو سرشمېرنه ونه کړه چې عمرونه یې شل او یا له شلو کالو څخه لږ وو. ۲۴یوآب د زرویه زوی په سرشمېرنې پیل وکړ، خو هغه دا کار سرته ونه رساوه. ځکه خدای اسراییلو ته د دې سرشمېرنې له امله سزا ورکړه، نو وروستنی شمېر هېڅکله د داود د پاچاهۍ د تاریخ په رسمي کتاب کې ثبت نه شو.

د پاچا د شتمنۍ ناظران

۲۵د عدیییل زوی عزموت د پاچا د شاهي ګودامونو مسوول ؤ. د عزیا زوی یوناتان د پاچا د نورو تحویلخانو چې په ښارګوټو، کلیو او د څارنې په برجونو کې وې، مسوول ؤ.

۲۶د کلوب زوی عزري د هغو کارګرانو مسوول ؤ چې د پاچا په کروندو کې یې کښت کاوه.

۲۷له رامه څخه شمعي د انګورو د تاکونو مسوول ؤ او له شفام څخه زبدي د انګورو د شرابو د زېرمه کولو مسوول ؤ.

۲۸له جدر څخه بعل حانان د غرونو په لوېدیځو لمنو کې د زیتونو د تېلو او د انځر د ونو مسوول ؤ او یوآش د زیتونو د تېلو د زېرمه کولو مسوول ؤ.

۲۹له شارون څخه شطرای د هغو پادو مسوولیت په غاړه درلود چې د شارون په ډاګونو کې څرېدلې او د عدلائي زوی شافاط د هغو پادو مسوولیت په غاړه درلود چې په درو کې ساتل کېدلې.

۳۰اسماعیلي عوبیل د اوښانو مسوول ؤ او د میرونوت څخه یحدیای د خرو مسوول ؤ. ۳۱هاجري یازیز د رمو مسوول ؤ.

دا پورته ذکر شوي کسان د داود پاچا د شتمنۍ ناظران وو.

د داود ځانګړي مشاوران

۳۲د داود پاچا تره یوناتان یو پوه مشاور او عالم ؤ. هغه او د حکموني زوی یحییل د پاچا د زامنو ښوونکي وو.

۳۳اخیتوفل د پاچا مشاور ؤ او ارکي حوشای د پاچا ملګری او مشاور هم ؤ. ۳۴له اخیتوفل څخه وروسته د بنایاه زوی یهویاداع او ابیاتار مشاوران شول.

یوآب د پاچا د لښکرو عمومي قوماندان ؤ.