د ختيځ افغانستان

افسسیان

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • افسیس د روم د امپراتورۍ یو لوی ښار ؤ چې پولوس په کې دوه کاله د عیسی مسیح زېری ورساوه. څو کاله وروسته هغه وخت چې پولوس مسیح ته د خدمت کولو له امله په زندان کې ؤ، د افسیس کلیسا ته دا لیک ولیکه. دا لیک په دوه برخو وېشل شوی دی. لومړۍ برخه یې د زېري په کیسې باندې ټینګار کوي او دوهمه برخه په دې باندې ټینګار کوي چې زېری څنګه زمونږ په شخصي ژوند، زمونږ په ټولنې او زمونږ په کورنیو باندې اغیزه کوي.

  پلار خدای د ازل نه دا نقشه درلودله چې هغه به مونږ د خپل فضل له مخې په خپلې سپېڅلې کورنۍ کې شامل کړي. په حقیقت کې د خدای په اراده[...]
 • سلامونه
  په مسیح کې روحاني برکتونه
  د پولوس رسول دعا
 • د روحاني مرګ څخه ژوند ته
  په مسیح کې یووالی
 • د غیریهودیانو دپاره د پولوس رسول کار
  د عیسی مسیح مینه
 • د ایماندارانو ترمنځ یووالی
  په مسیح کې نوی ژوند
 • په رڼا کې ژوند
  د ښځو او مېړونو ترمنځ اړیکې
 • د اولادونو، میندو او پلرونو ترمنځ اړیکې
  د بادارانو او غلامانو ترمنځ اړیکې
  د خدای کاملې زغرې واغوندئ
  اخرنۍ خبرې