د ختيځ افغانستان

تیموتاوس ته د پولوس رسول لومړی لیک

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • پولوس رسول تيموتيوس ته دوه خطونه وليکل يعنې اول تيموتيوس او دوېم تيموتيوس خطونه. تيموتيوس په هر صورت کښې د پولوس رسول روحانى زوئ وو. تيموتيوس ځوان وو خو خُدائ پاک ورله نعمتونه ورکړى وُو او هغه د اِفِسوس د جماعت د رهنمايۍ دپاره مقرر کړے شوے وو. د دې جماعت د عبادت ترتيب صحيح کولو سره سره د عقيدې اصلاح کول هم ضرورى وو ځکه چې دروغژن اُستاذان په دې باندې ډېر اثر انداز شوى وُو. د دې خط بنيادى مقصد دا دے چې زيرے د ايماندارانو په ژوند کښې عملى او ليدونکے بدلون راولى نه چې تش په خولۀ د ايمان دعوىٰ کوى. پولوس رسول په دې خط کښې هغه ځوان ته د جماعت د مشرانو، صحيح طور[...]
  • د غلطو تعلیمونو په هکله خبرداری د خدای د رحم دپاره شکرګزاري
  • د عبادت په هکله لارښوونې
  • د کلیسا د مشرانو وړتیاوې د کلیسا د خادمانو وړتیاوې د ایمان تر ټولو لوی راز
  • د خدای څخه د لرې کېدلو په هکله پېشګویي د عیسی مسیح ښه خدمتګار
  • د ایماندارانو په وړاندې د تیموتاوس چلند د کونډې ښځې سره چلند د کلیسا د مشرانو مسوولیت
  • د بادارانو سره د غلامانو چلند غلط تعلیم او د مال او دولت سره مینه د تیموتاوس وظیفې