کلام مقدس

یوسفزئ پښتو

د مالِک خُدائ کلام واورئ

کلام مقدس

افغان پښتو

سنټرل پښتو

زر راتلونکې ده