يوسفزی

د حضرت صفنياه نبى کِتاب

کوچنۍ پېغمبر

YZ icon - Minor Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د راتلونکې تباهۍ خبردارے

  • توبه ويستل

    د بنى اِسرائيلو د دشمنانو خلاف قضاوت

  • د يروشلم مستقبل

    د خوشحالۍ سندره