يوسفزی

د حضرت ناحوم نبى کِتاب

کوچنۍ پېغمبر

YZ icon - Minor Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د مالِک خُدائ غصه د نينوه خلاف

  • د نينوه تباه کېدل

  • افسوس په نينوه