يوسفزی

د مالِک عيسىٰ مسيح په حقله د حضرت متى زېرے

انجیل

YZ Icon - Gospels 150p
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • د حضرت عيسىٰ نسب‌نامه

  د حضرت عيسىٰ پېدايښت

 • نذرانې پېش کول

  مِصر ته هِجرت کول

  د ماشومانو قتل

  د مِصر نه واپسى

 •  حضرت يحيىٰ بپتسمه ورکوونکى وعظ کول

  د حضرت عيسىٰ بپتسمه

 • د حضرت عيسىٰ آزمېښت

  د حضرت عيسىٰ په ګليل کښې خِدمت شروع کول

  څلورو ماهيګرو ته د حضرت عيسىٰ دعوت

  د حضرت عيسىٰ تعليم، بيان او بيمارانو ته شفا ورکول

 • په غر دپاسه د حضرت عيسىٰ بيان

  د طلاق په حقله تعليم

  د بدل په حقله تعليم

  د دشمن سره مينه کول

 • د خېرات په حقله تعليم

  د دُعا په حقله تعليم

  د روژې په حقله تعليم

  د آسمان خزانې

  د وجود رڼا

  د خُدائ پاک مال

   

 • په نورو خلقو اِلزام لګول

  غوښتل، لټول او ټکول

  تنګه دروازه

  ونه په مېوه پېژندل

  ما تۀ چرې هم نۀ وې پېژندلے

  دوه قسمه بنيادونه

 • د يو جذامى روغول

  د رومى صوبه دار نوکر شفا موندل

  د ډېرو خلقو روغول

  د حضرت عيسىٰ مسيح د مريدۍ قيمت

  د حضرت عيسىٰ په درياب کښې طوفان آرامول

  د دوو پيريانو نيولو سړو روغول

 • د يو شل سړى روغول

  متى ته دعوت ورکول

  د روژې په حقله تپوس

  د ښځې او جينۍ په ايمان سره روغول

  د دوو ړندو سړو روغول

  د يو چاړا سړى روغول

  په خلقو د عيسىٰ مسيح زړۀ وسوزېدلو

 • د حضرت عيسىٰ دولس مريدان

  رسولانو ته هدايت

  د راتلونکى عذاب په حقله

  د چا نه يرېدل په کار دى

  د خلقو په وړاندې د مسيح اِقرار کول

  امن نه خو جنګ

  اجر

 • د حضرت يحيىٰ بپتسمه ورکوونکى پېغام وړُونکى حضرت عيسىٰ له لېږل

  په بې‌ايمانه ښارونو افسوس

  د آرام دپاره ما ته راشئ

 • د سبت په ورځ وَږى شوکول

  يو سړے چې لاس يې شل وو

  د خُدائ پاک مقرر شوے خادِم

  حضرت عيسىٰ او شېطان

  ونه او د هغې مېوه

  معجزه غوښتل

  د پيريانو واپس راتلل

  د حضرت عيسىٰ رښتينى رشته‌دار

 • د زميندار مِثال

  د مثال مقصد

  د زميندار د مِثال تشريح

  د غنمو په مينځ کښې د جمدر مِثال

  د شړشم د دانې او خمبيرې مِثال

  د مِثالونو استعمال

  د مِثالونو استعمال

  درې مِثالونه

  نوې او زړې خزانې

  د حضرت عيسىٰ په ناصرت کښې رد کېدل

 • د حضرت يحيىٰ بپتسمه ورکوونکى مرګ

  پينځۀ زره سړو او ورسره ښځو او ماشومانو له روټۍ ورکول

  په اوبو باندې ګرځېدل

  د ګِنيسرت په علاقه کښې بيماران جوړول

 • د مشرانو رسمونه

  هغه څيزونه چې انسان پليتوى

  د کنعانى ښځې عقيده

  د ډېرو خلقو جوړول

  څلورو زرو خلقو له روټۍ ورکول

 • د نښو غوښتل

  د فريسيانو او صدوقيانو خمبيره

  د حضرت عيسىٰ په حقله د پطروس اِقرار

  د حضرت عيسىٰ د مرګ او د بيا ژوندى کېدو په حقله پېشګوئې

 • د حضرت عيسىٰ شکل بدلېدل

  د پيرى نيولې هلک روغول

  حضرت عيسىٰ يو ځل بيا د خپل مرګ پېشګوئې وکړله

  د خُدائ پاک د کور محصُول ورکول

 • د ټولو نه لوئ څوک دے؟

  د ګناه لمسون

  د ورکې شوې ګډې مِثال

  يو ورور چې ګناه کوى

  د نابخښلے شوى نوکر مِثال

 • د طلاق په حقله تعليم

  د حضرت عيسىٰ ماشومانو ته برکت ورکول

  د مالدارۍ نقصان

 • د انګورو د باغ مزدوران

  د حضرت عيسىٰ د خپل مرګ په حقله په درېم ځل پېشګوئې

  د يعقوب او يوحنا د مور درخواست

  د دوو ړندو سړو بينا کول

 • په يروشلم کښې د حضرت عيسىٰ کاميابه استقبال

  د خُدائ د کور پاکول

  د اينځر په ونې لعنت

  د حضرت عيسىٰ د اختيار په حقله تپوس

  د دوو زامنو مِثال

  د انګورو باغ او د زميندارانو مِثال

 • د وادۀ د مېلمستيا مِثال

  د روم قيصر له ماليه ورکول

  د قيامت په حق کښې تپوس

  په شريعت کښې د ټولو نه لوئ حکم

  د داؤد د نسل په حقله تپوس

 • د حضرت عيسىٰ د فريسيانو او د شرعې د عالمانو ملامته کول

  د حضرت عيسىٰ په مُنافقانو پابندى

  د حضرت عيسىٰ پېشګوئې د مُنافقانو د سزا په حقله

  د حضرت عيسىٰ يروشلم دپاره خفګان کول

 • د حضرت عيسىٰ د خُدائ د کور د بربادۍ پېشګوئې

  د مشکلاتو شروع کېدل

  لوئ افت

  د اِبن آدم دوباره راتلل

  د اينځر د ونې مِثال

  نامعلومه ورځ او وخت

  وفادار يا بې‌وفا نوکر

 • د لسو پېغلو مِثال

  د درېو نوکرانو مِثال

  د قومونو عدالت

 • د حضرت عيسىٰ د قتل سازش

  د حضرت عيسىٰ په سر عطر اچول

  د يهوداه اِسکريوتى مُخبرى

  مريدانو سره فسح خوړل

  عشاء ربانى

  د پطروس د اِنکا

  د پطروس د حضرت عيسىٰ نه منکرېدل

  ر په حقله پېشګوئې

  د ګيتسمنى په باغ کښې دُعا کول

  د حضرت عيسىٰ مُخبرى او نيول

  د جرګې په وړاندې پېشى

  د پطروس د حضرت عيسىٰ نه منکرېدل

 • د حضرت عيسىٰ پيلاطوس له بوتلل

  د يهوداه اِسکريوتى خودکُشى کول

  د يهوداه اِسکريوتى خودکُشى کول

  د حضرت عيسىٰ د مرګ سزا

  د سپاهيانو په حضرت عيسىٰ پورې ټوقې کول

  د حضرت عيسىٰ په سولۍ کول

  د حضرت عيسىٰ وفات کېدل

  د حضرت عيسىٰ ښخول

  په قبر څوکيداران

 • د حضرت عيسىٰ بيا ژوندى کېدل

  د څوکيدارانو خبر راوړل

  مريدانو ته حُکم ورکول