يوسفزی

د مرثيو کِتاب

پوهه او شاعرى

YZ icon - Wisdom & Poetry
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • هغه ښاريه څنګه يواځې پاتې شوه، چې په يو وخت کښې هغه د خلقو نه ډکه وه.

  • مالِک په بې‌رحمۍ سره د يعقوب د اوسېدو ټول ځايونه تباه کړل.

  • د هغۀ وفادارى بې‌شانه لويه ده.

  • د مقدس ځائ کاڼى د هر يو سړک په هر ګوټ کښې خوارۀ وارۀ شُو.

  • اے مالِکه خُدايه مونږ ځان ته راوبله، مونږ بحال کړه او زمونږ حال د مخکښې په شان کړه.