يوسفزی

د حضرت حجى نبى کِتاب

کوچنۍ پېغمبر

YZ icon - Minor Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د مالِک خُدائ د کور جوړولو حُکم

  • د مالِک خُدائ د نوى کور وعده شوے شان او شوکت

    د ناپاکو خلقو دپاره برکت

    زرُبابل سره د مالِک خُدائ وعده