يوسفزی

د حضرت حبقُوق نبى کِتاب

کوچنۍ پېغمبر

YZ icon - Minor Prophets
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د حبقُوق شکايت

    د مالِک خُدائ جواب

    د حبقُوق دوېم شکايت

  • بيا مالِک خُدائ د حبقُوق دُعا ته جواب ورکول

    د بدعمله خلقو تباه کېدل

  • د حضرت حبقُوق دُعا