ختیځ افغانستان
EA Icon - Historical Books
تاریخي

اول تواریخ - نهم فصل

د بابل له اسارته راستانه شوي خلک

۱د ټولو اسراییلیانو نسب نامې د اسراییلو د پاچاهانو د تاریخ په کتاب کې ثبت شوې وې.

د یهودا خلک له څښتن سره د بې وفایۍ له امله د اسیرانو په توګه بابل ته بوتلل شول. ۲هغه خلک چې اول راستانه شول او په خپلو ښارګوټو کې یې خپل جایدادونه بېرته لاسته راوړل، کاهنان، لاویان، د خدای د کور خدمتګاران او نور اسراییلیان وو. ۳د یهودا، بنیامین، افرایم او منسي د قبیلو ځینې خلک په اورشلیم کې مېشته شول.

۴‏-۶د یهودا له قبیلې څخه شپږ سوه او نوي تنه په اورشلیم کې مېشت شول. هغوی ټول د یهودا د درېو زامنو یعنې د فارص، شیله او زارح اولاده وه. د هغوی مشران عوتای، عسایا او یوییل وو. عوتای د عمیهود زوی ؤ او شجره یې نیکونو ته په لاندې ډول رسېدله: عمري، امري، باني او فارص. عسایا د یهودا د زوی شیله د اولادې مشر ؤ؛ یوییل د یهودا د زوی زارح د اولادې مشر ؤ.

۷‏-۹د بنیامین له قبیلې څخه نهه سوه شپږ پنځوس د کورنیو مشران هم په اورشلیم کې مېشت شول. د هغوی نومونه په خپلو نسب نامو کې لیکل شوي وو او دا خلک په کې ثبت شوي وو: سلو د مشلام زوی، د هودویا لمسی او د هسنواه کړوسی؛ یبنیا د یروحام زوی؛ ایله د عزي زوی او د مکري لمسی؛ مشلام د شفطیا زوی، د رعوییل لمسی او د یبنیا کړوسی.

په اورشلیم کې مېشت شوي کاهنان

۱۰‏-۱۲دا د هغو کاهنانو د نومونو لست دی چې په اورشلیم کې مېشت شول: یدعیا، یهویاریب، یاکین او عزریا چې د خدای د کور مشر ؤ. د عزریا شجره د پلار نه په لاندې ډول پیل شوه: حلقیا، مشلام، صادوق، مرایوت او اخیطوب؛ د یروحام زوی عدایا چې شجره یې په لاندې ډول وه: یروحام، فشحور او ملکیا؛ د عدیییل زوی معسای چې شجره یې په لاندې ډول وه: عدیییل، یحزیره، مشلام، مشلیمیت او یمیر.

۱۳ټول ۱۷۶۰ تنه کاهنان وو، هغوی ټول په خپلو طایفو کې د کورنیو مشران هم وو او د خدای په کور کې یې د کار کولو مهارت درلود.

په اورشلیم کې مېشت شوي لاویان

۱۴‏-۱۶دا د هغو لاویانو د نومونو لست دی چې په اورشلیم کې مېشت شول: د مراري له طایفې څخه شمعیه چې شجره یې د پلار نه په لاندې ډول پیل شوه: حشوب، عزریقام او حشبیا؛ بقبقر، حارش او جلال؛ د میکا زوی متنیا، چې د هغه شجره یې د پلار نه په لاندې ډول پیل شوه: میکا، زکري او اساف؛ د شمعیه زوی عوبدیا، چې د هغه شجره یې د پلار نه په لاندې ډول پیل شوه: شمعیه، جلال او یدوتون؛ او د اسا زوی او د القانه لمسی برکیا، چې د نطوفې ښارګوټي ته نژدې په کلیو کې اوسېدلی ؤ.

په اورشلیم کې د خدای د کور د ساتونکو مېشت کېدل

۱۷شلوم، عقوب، طلمون، اخیمان او د هغوی خپلوان د خدای د کور ساتونکي وو. شلوم د هغوی مشر ؤ ۱۸او هغوی ډېره موده پخوا د خدای د کور ختیځې خواته د پاچا په دروازه کې ساتونکي وو. مخکې له دې به هغوی د لاویانو د خېمو ساتنه کوله.

۱۹شلوم د قوري زوی، د ابیاساف لمسی او د قورح کړوسی ؤ. د خپلو نیکونو په شان، چې په سپېڅلې خېمې کې یې خدمت کاوه، هغه هم د قورح په طایفه کې د خپلو خپلوانو سره د خدای د کور په دروازه کې ساتونکی ؤ. ۲۰په پخوانیو وختونو کې د العازار زوی فینحاس، د ساتونکو مسوول ؤ او څښتن د هغه سره مل ؤ.

۲۱د مشلمیا زوی زکریا هم د سپېڅلې خېمې د دروازې په خوله کې ساتونکی ؤ.

۲۲ټول دوه سوه دولس د دروازو ساتونکي وو، د هغوی ټولو نومونه په خپلو کلیو کې د کورنیو په نسب نامو کې ثبت شوي وو. داود پاچا او سموییل پیغمبر د هغوی نیکونه ځکه غوره کړي وو چې هغوی اعتباري خلک وو. ۲۳په دې توګه هغوی او د هغوی اولادې د خدای د کور یعنې د سپېڅلې خېمې د دروازو ساتنه کوله.

۲۴د خدای د کور د څلورو واړو خواوو دپاره ساتونکي ټاکل شوي وو. ۲۵د هغوی خپلوان به په خپل وار سره له خپلو کلیو څخه د یوې هفتې دپاره راتلل او له هغوی سره به یې د ساتونکو وظیفه تر سره کوله. ۲۶هغوی څلور مشران درلودل، چې ټول لاویان وو او هغوی د نورو ساتونکو څارنه کوله. هغوی د خدای په کور کې د کوټو او د خزانو د ساتلو مسوولیت په غاړه درلود. ۲۷هغوی به په شپه کې د خدای د کور په شاوخوا کې اوسېدل چې ساتنه یې وکړي او دا مسوولیت یې درلود چې هر سهار یې دروازې خلاصې کړي.

د نورو لاویانو دندې

۲۸ځینو لاویانو د هغو سامانونو مسوولیت په غاړه درلود چې د خدای په کور کې یې د عبادت په وخت کې ورڅخه کار اخیست. هغوی به هر شی له کارولو څخه مخکې او وروسته شمېرل. ۲۹نورو لاویانو ته د خدای د کور د سامان او د هغه د سپېڅلو لوښو، د ډېرو ښو اوړو، شرابو، د زیتونو د تېلو، د خوشبویۍ او د مسالو د ساتلو وظیفه ور په غاړه وه. ۳۰خو د مسالو د ګډولو مسوولیت د کاهنانو په غاړه ؤ. ۳۱د شلوم مشر زوی متتیا د قورح د لاویانو د طایفې یو غړی ؤ. هغه د هغې ډوډۍ د پخولو مسوولیت په غاړه درلود چې د نذرانو دپاره یې ورڅخه کار اخیست. ۳۲د قهاتیانو د طایفې ځینو غړو دا وظیفه درلودله چې د هر سبت په ورځ سپېڅلې ډوډۍ پخه کړي.

۳۳د لاویانو د کورنیو هغه مشران چې ساز غږوونکي وو، د خدای د کور په کوټو کې اوسېدل. هغوی نور مسوولیتونه نه درلودل ځکه چې شپه او ورځ یې خپله وظیفه تر سره کوله.

۳۴دا پورته ذکر شوي کسان د لاویانو په قبیله کې د کورنیو مشران وو او په هماغه ډول یې نومونه د خپلو کورنیو په نسب نامو کې ثبت شوي وو. هغوی په اورشلیم کې اوسېدل.

د شاوول پاچا نیکونه او اولاده

(لومړی تواریخ ۸: ۲۹ - ۳۸)

۳۵یعییل د جبعون د ښار بنیاد کېښود او هلته مېشت شو. د هغه ښځه معکه نومېدله. ۳۶د هغه مشر زوی عبدون نومېده او د هغه نور زامن هم وو چې په لاندې ترتیب سره زېږېدلي وو: صور، قیس، بعل، نیر، ناداب، ۳۷جدور، اخیو، زکریا ۳۸او مقلوت چې د شمعه پلار ؤ. هغوی هم د خپلو خپلوانو سره نژدې په اورشلیم کې اوسېدل.

۳۹نیر د قیس پلار او د شاوول پاچا نیکه ؤ.

شاوول څلور زامن درلودل: یوناتان، ملکیشوع، ابیناداب او اشبعل. ۴۰یوناتان د مریب بعل پلار او د میکا نیکه ؤ. ۴۱میکا څلور زامن درلودل: فیتون، ملک، تحریع او آحاز. ۴۲آحاز د یعره پلار او د علمت، عزموت او د زیمري نیکه ؤ. زیمري د موزا پلار ۴۳د بنعا نیکه او د رفایا غور نیکه ؤ. نوره اولاده یې دا وه: العاسه او آصیل.

۴۴آصیل شپږ زامن درلودل: عزریقام، بوکرو، اسماعیل، شعریا، عوبدیا او حانان.