د ختيځ افغانستان

کولسیان

دَ پولوس خط

EA Icon - Pauls Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
 • دا کولسیانو ته یو لیک دی چې پولوس رسول هغه وخت لیکلی دی چې په زندان کې ؤ. کولسیه د کوچنۍ اسیا د ښارونو څخه یو ښار دی چې په اوسنۍ ترکیه کې د افسیس د ښار په ختیځ کې پروت دی. دا لیک د پولوس له خوا کولسیې ته د تیخیکاس او اونیسیموس په لاس یووړل شو. اونیسیموس چې د دې لیک په اخره کې ورڅخه یادونه شوې ده، هغه غلام دی چې پولوس د هغه په خاطر د هغه بادار فیلیمون ته د دې لیک سره یو بل لیک هم ولیکه. په دې لیک کې په دې باندې ټینګار شوی دی چې اوس په مسیح کې غلامان او باداران یو د بل سره ورونه ګڼل کیږي.

  دا[...]
 • د شکرګزارۍ دعا
  د عیسی شخصیت او کار
  د کلیسا د خدمتګار په توګه د پولوس کار
 • په مسیح کې کامل ژوند
  د مسیح سره مړ کېدل او بېرته را ژوندی کېدل
 • زوړ فطرت او نوی فطرت
  په کورنۍ کې د یو مسیحي مسوولیت
 • حکمونه او لارښوونې
  وروستني سلامونه