د ختيځ افغانستان

دوم یوحنا

خط

EA Icon - General Epistles
واورئ
Pause
Sorry, no results.
Please try another keyword
  • د يوحنا دوېم خط هم لکه د يوحنا د اول خط په شان د هغه دروغژنو تعليماتو خلاف ليکلے شوے دے او د هغوئ په حقله يې خبردارے ورکړے دے. په دې خط کښې په مسيحى مېلمستيا تاکيد شوے دے. دروغژنو اُستاذانو به په مسيحيانو رحم کولو چې په جماعت کښې خپل ناجائزه اثر او رسوخ پېدا کړى. د يوحنا په دوېم خط کښې د داسې خلقو په حقله ليکلے شوى دى او دا خبردارے ورکړے شوے دے چې خپل کورونه د ايمان تباه کوونکو او دې دروغژنو ته مۀ کولاووئ. د اول يوحنا خط بنيادى تاکيد د حقيقت، مينې، او تابعدارۍ په حقله دے او ورسره په دې خبره هم زور راوړے شوے دے چې مسيحى مېلمستيا څۀ ته[...]
  • سلامونه په رښتینولۍ او مینه کې ژوند کول د غلطو عقیدو په هکله خبرداری وروستنۍ خبرې