Yousafzai
HISTORY

1 Chronicles 11

د حضرت داؤد بادشاه جوړېدل

۱بيا ټول بنى اِسرائيليان په حبرون کښې داؤد له لاړل او ورته يې ووئيل، ”مونږ ستا خپله وينه يُو. ۲په تېره زمانه کښې، کله چې لا ساؤل زمونږ بادشاه وو، نو تۀ هغه څوک وې چې په جنګ کښې دې د بنى اِسرائيلو مشرى کوله او مالِک خُدائ ستا خُدائ پاک تا سره دا لوظ وکړو چې تۀ به د هغۀ د خلقو بنى اِسرائيلو حکمران يې.“ ۳نو د بنى اِسرائيلو ټول مشران په حبرون کښې داؤد له راغلل. هغۀ د مالِک خُدائ په مخکښې د هغوئ سره يو لوظ وکړو. هغوئ د مقررولو دپاره په هغۀ باندې تېل واچول او هغه د بنى اِسرائيلو بادشاه شو، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ د سموئيل په ذريعه وعده کړې وه.

د حضرت داؤد يروشلم فتح کول

۴داؤد بادشاه او ټول بنى اِسرائيليان لاړل او د يروشلم په ښار يې حمله وکړه. په هغه وخت کښې يروشلم د يبوس په نوم يادېدو او د هغۀ مُلک اصلى اوسېدونکى يعنې يبوسيان تر هغه وخته پورې هلته اوسېدل. ۵يبوسيانو داؤد ته ووئيل، ”تۀ به هيڅکله ښار ته ورننه نۀ وځې.“ خو داؤد د هغوئ د صيون قلعه ونيوله او دا ځائ د داؤد په ښار مشهور شو. ۶داؤد وفرمائيل، ”کوم يو سړے چې اول په يبوسيانو حمله وکړى نو هغه به د لښکر مشر وى.“ يوآب چې د هغۀ مور ضروياه وه، هغۀ اول حمله وکړه او هغه د لښکر مشر شو. ۷داؤد په قلعه کښې د اوسېدو دپاره لاړو نو په دې وجه دا د داؤد ښار بللے شى. ۸هغۀ ښار جوړ کړو، د هغه ځائ نه يې شروع وکړه چرته چې بره ختلى پټى وُو او د ګېرچاپېره علاقې پورې يې خور کړو او يوآب باقى ښار بيا جوړ کړو. ۹داؤد نور هم تکړه کېدو، ځکه چې ربُ الافواج د هغۀ مل وو.

د حضرت داؤد تکړه فوجيان

۱۰د داؤد د تکړه فوجيانو مشران دا دى. ټولو بنى اِسرائيلو په شريکه دا فېصله وکړه چې داؤد خپل بادشاه جوړ کړى لکه څنګه چې مالِک خُدائ وعده کړې وه. ۱۱وړومبے د حکمون د قبيلې يسوبعام وو چې د هغه ”درېو آفسرانو“ مشر وو. هغۀ د خپلې نېزې سره د درې سوو سړو خِلاف جنګ وکړو او هغه ټول يې په يو جنګ کښې ووژل. ۱۲ورپسې د هغه درېو مشهورو کسانو نه د دودو زوئ اِلى‌عزر، چې د اخوحى د قبيلې وو. ۱۳هغه د داؤد په ملګرتيا کښې د فسدميم په جنګ کښې د فلستيانو خِلاف وجنګېدو. کله چې بنى اِسرائيلو د فلستيانو نه تښتېدل شروع کړل نو هغه د اوربشو په يو پټى کښې وو، ۱۴خو بيا هغه او د هغۀ سړى د پټى په مينځ کښې کلک ودرېدل او فلستيانو له يې شکست ورکړو. مالِک خُدائ هغۀ له يوه لويه فتح ورکړه. ۱۵يوه ورځ د مشرانو فوجيانو د دېرشو نه درې کسان يو ګټ له لاړل چرته چې داؤد د عدولام غار سره نزدې ايسار وو، چې په دې دوران کښې د فلستيانو يوې فوجى قبيلې د رفائيم په وادۍ کښې خېمې لګولې وې. ۱۶په هغه وخت کښې داؤد په يوه پخه مورچه کښې وو او د فلستيانو يوې قبيلې بيت‌لحم قبضه کړے وو. ۱۷د داؤد اوبو ته سخت زړۀ وشو او وې فرمائيل، ”کاش چې څوک ما له د بيت‌لحم دروازې سره نزدې کوهى نه لږې اوبۀ راوړى.“ ۱۸نو هغه درېو مشهورو فوجيانو د فلستيانو په فوجى صفونو کښې لار جوړه کړه، د کوهى نه يې لږې اوبۀ راوويستلې او داؤد له يې راوړې. خو هغۀ دا ونۀ څښلے او د څښلو په ځائ يې مالِک خُدائ ته د نذرانې په توګه توئ کړې ۱۹او وې فرمائيل، ”دا زۀ هيڅکله نۀ شم څښلے. دا به د دې سړو د وينې څښلو په شان وى چا چې خپل ژوند په خطره کښې واچولو.“ نو هغۀ د دې څښلو نه اِنکار وکړو. دا د هغه درېو تکړه فوجيانو د بهادرۍ کارنامې وې. ۲۰د يوآب ورور ابيشے د هغه درېو مشهورو کسانو مشر وو. هغۀ د خپلې نېزې سره د درې سوو سړو خِلاف جنګ وکړو او هغوئ يې ووژل او د هغه درېو په شان مشهور شو. ۲۱هغه د هغه درېو نه زيات مشهور وو او د هغوئ مشر شو، خو هغه په هغه درېو کښې شامل نۀ وو. ۲۲د قبضئيل د يهويدع زوئ بناياه يو تکړه فوجى وو، هغۀ ډېرې د بهادرۍ کارنامې وکړې، چې په دې کښې د دوو تکړه موآبيانو جنګيالو وژل هم شامل وُو. يو بل ځل چې واوره ورېدله نو هغه لاندې يوې کندې ته لاړو او يو زمرے يې ووژلو. ۲۳هغۀ يو مِصرے هم ووژلو، يو لوئ سړے چې تقريباً دوه نيم ګزه لوړ وو، د هغۀ نېزه د کوټې د تير هومره لويه وه. بناياه په هغۀ باندې د امسا سره حمله وکړه، د مِصرى د لاس نه يې نېزه واخستله او په هغې باندې يې ووژلو. ۲۴دا د بناياه د بهادرۍ کارنامې وې چې هغه د هغه درېو په شان مشهور وو. ۲۵هغه د هغه دېرشو نه زيات مشهور وو، خو په هغه درېو کښې شامل نۀ وو. داؤد هغه د خپلو ذاتى محافظانو مشر جوړ کړو. ۲۶‏-۴۷دا هغه نور بهادر فوجيان دى: د يوآب ورور عساهيل، د بيت‌لحم د دودو زوئ اِلحنان، د حرود سموت، د فلون خلص، د تقوع د عقيس زوئ عيرا، د عنتوت ابيعزر، د حوساتى سِبکى، د اخوحى عيلى، د نطوفاتى مهرى، د نطوفاتى د بعنه زوئ حلد، په بنيامين کښې د جبعه د ريبى زوئ اِتى، د فِرعاتون بناياه، د جعس سره نزدې واديانو نه حُورى، د عرباه ابى‌اېل، د بحروم عزماوت، د سعلبون اليخبه، د جزون هشيم، د حرار نه د شجى زوئ يونتن، د حرار نه د ساکار زوئ اخى‌آم، د اُور زوئ الفال، د مکيره زوئ حِفر، د فلون اخياه، د کرمل حصرو، د ازبى زوئ نعرى، د ناتن ورور يوايل، د هاجرى زوئ مِبحار، د عمون صِلق، د بيروت د يوآب زغره وړونکے نحرى، د يتير نه عيرا او جريب، حِتى اورِياه، د اخلى زوئ زاباد، د سيزا زوئ عدينه چې د روبين قبيلې يو مشر کس وو، چې د دېرشو فوجيانو يوه خپله ډله يې لرله، د معکه زوئ حنان، د مِتن يوسفط، د عستارات عُزياه، د عروعير د خوتام زامن، سما او يعى‌ايل، د تيص نه د سِمرى زامن، يديعيل او يوخا، د محاوه نه اِلى‌ايل، د النعم زامن، يريبى او يوساوياه، د موآب نه يتمه، اِلى‌ايل، عوبيد او د ضوباه نه يعسى‌اېل.