شهادتونه

مونږ ستاسو پو خدمت کښي دَ هغه خلقو شهادتونه وړاندي کوو چا چه مالك عیسیٰ مسیح باندي خپل خدائ او خلاصوونکي پو طور ایمان راوړي ديَ

دا شهادتونه زمونږ دَ ریډیو پرودکشن ټیم پو آواز کښي دی