نشریاتو شیډول

زومنږ پروګرامونه "تل ژوندون زیریی" تاسو سهار او مښام په لنډو او منځنو څپو ریډیو بنډونو اوری دی شېٔ
تاسو دُ انترنیت پروګرامونوں لپاره دلته وو ټکیَ

لاندي د پروګامونو تفصیل ۲۹ نیټے د لسمے میاشتے او د عیسوی کال ۲۰۱۶ پورے دے

پو پروګرامونو که مداحله ساتنی لپاره فریکونسۍ بدلے دے شې حو مترو بینډونه نه بدلے ګې

روزانه نشریات - تل ژوندون زیریی

 • پښتو
 • روزانه
 • افغانستان ۸:۳۰ سهار
 • پاکستان ۹:۰۰ سهار
 • ۳۰ دقیقه
 • مذځنو څپو ۱۴۶۷ حیلو هرتز
 • دری
 • روزانه
 • افغانستان ۸:۳۰ سهار
 • پاکستان ۹:۰۰ سهار
 • ۳۰ دقیقه
 • مذځنو څپو ۱۴۶۷ حیلو هرتز
 • دری
 • روزانه
 • افغانستان ۷:۰۰ ماښام
 • پاکستان ۷:۳۰ ماښام
 • ۳۰ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۴۹ متر بینډ ۵۹۴۰ کیلو هرټز
 • دری
 • روزانه
 • افغانستان ۷:۳۰ ماښام
 • پاکستان ۸:۰۰ ماښام
 • ۳۰ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۳۱ متر بینډ ۹۴۴۵ کیلو هرټز

نور نشریات

 • پښتو
 • دوشنبه - جمعه
 • افغانستان ۸:۳۰ سهار
 • پاکستان ۹:۰۰ سهار
 • ۳۰ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۲۵ متر بینډ ۱۱۹۵۵ کیلو هرټز
 • پښتو
 • شنبه - يکشنبه
 • افغانستان ۸:۳۰ سهار
 • پاکستان ۹:۰۰ سهار
 • ۱۵ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۲۵ متر بینډ ۱۱۹۵۵ کیلو هرټز
 • دری
 • شنبه
 • افغانستان ۸:۴۵ سهار
 • پاکستان ۹:۱۵ سهار
 • ۱۵ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۲۵ متر بینډ ۱۱۹۵۵ کیلو هرټز
 • پښتو
 • سسه شنبه
 • افغانستان ۸:۴۵ سهار
 • پاکستان ۹:۱۵ سهار
 • ۱۵ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۳۱ متر بینډ ۹۸۱۰ کیلو هرټز
 • پښتو
 • يکشنبه
 • افغانستان ۸:۳۰ سهار
 • پاکستان ۹:۰۰ سهار
 • ۱۵ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۲۲ متر بینډ ۱۳۷۵۰ کیلو هرټز
 • دری
 • شنبه - يکشنبه
 • افغانستان ۸:۱۵ سهار
 • پاکستان ۸:۴۵ سهار
 • ۱۵ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۲۲ متر بینډ ۱۳۷۵۰ کیلو هرټز
 • دری
 • پنځمه
 • افغانستان ۸:۴۵ سهار
 • پاکستان ۹:۱۵ سهار
 • ۱۵ دقیقه
 • پو لنډو څپو ۳۱ متر بینډ ۹۸۱۰ کیلو هرټز