خُدائ تعالٰی شان څه دی؟

هریو مذهب دَ خدائ په ذات يښک قِسم قِسم عقیدے لري. آیا خدائ بی رحمه قضاوت کوونکي دي؟ هغه مونږ دَ تقدیر غلامان جوړ کړي یو؟ آیا خدائ رحیم او کریم دي؟ د خدائ شان څه دي؟ اوس د دی معلومولو لپاره دَ خدائ ابدی کلام واورۍ-

What is God really like?