شیطانی پوډر

هیروئن او پوډرو نشه . حقیقت کښی داه شیطانی پوډر دي او داه دَ هغه خطرناک شیطانی زنخیر حصه دي کوم چه انسانی ژوند له کمزورتیا ،رسوائی او نیستی که بندیوان کړی . څومره کسان پو دي رسوائی او نیستئ ولکه کښي تړلي شوی دی ! دا کسان ستاسو خوا ؤشا دی . کیدي شی تاسو پخپله پو دي رسوائی کښی ګیر شوی يئ . اِنجیلِ مقدس کښی یو سړی قصه ده چه هغه زوۓ . پیریانو نیولي وو نو هغه سړے مالك عیسیٰ مسیح پو خدمت يښک حاضر شول او وئیل "اے مالكه پو مونږ رحم وکړه که ته سو کولئ شي نو زمونږ مدد وکړه. عیسیٰ ورته ووئیل چه "که ته ایمان راوړے، چا چه ایمان مظبوط وی دَ هغهٔ دَ پاره هر څه ممکن دی ." - مالك عیسیٰ باندے ایمان. بیا مالك عیسیٰ مسیح پیری ته ووئیل آۓ پیریه! زه درته حکم کوم، د دهٔ نه راوزه . او دَ هغهٔ زوۓ روغ جوړ شو. که دا ستاسو ژړا فریاد دي یا نورو چه تاسو پیژنئ ؟ نو مالك مسیح ته ژړا فریاد وکړئ چه"که ته څه کولے شئ ! نو اے مالکه عیسیٰ پو مونږ رحم وکړه او زمونړمدد وکړه" . د شیطانی پوډر پروګرامونه تاسو او هغوی لپاره دی چی تاسو غواړئ چی خپل ګناهونو زندان نه خلاصون ومومی. خدائ تعالیٰ دا پروګرامونه، تراوسه ستاسو خوا ؤشا ډیرو ژبو او قومونو کښي استعمال کړئ دی. مالك عیسیٰ مسیح پو وسیله مونږ ستاسو پو خدمت کښي. دا پروګرام " شیطانی پوډر" وړاندی کۇو

The Devil's powder