حیرانوونکی عيسٰی

دا دَ انجیلِ مقدس مطابق دَ مالك عیسٰی حیرانوونکو کارونو ، معجزو او تعلیماتو په باب يښک بیان دي- په انجیل شریف کښي دَ مالك مسیح په باره کښي بیان دي چی" دا لا څوک دي چی باد آؤ دریاب یئ هم حُکم منی.” اوس دلته دَ حیرانوونکی عیسٰی په باره کښي معلوم کړئ-

The Amazing Christ