پیغمبر یا دَ پیغمبر نه لوئ

مالك عیسٰی المسیح په باره کښي دا سوال ډیر اهمیت لری او زمونږ دَ ده پیژندنه زمونږ ژوند او عقیده دواړه متاثره کوی- آیا مالك عیسٰی دَ نورو پیغمبرانو په شان یؤ پیغمبر دی ؟ یا عیسٰی المسیح دَ یو پیغمبر نه ډیر لوئ دی؟ بنیادم دَ دي اهم سوال ،جواب نه شی ورکولي- یواځی دَ خدائ نه بدلیدونکی کلام کښي دَ دي جواب شته دي- اوس دَ خدائ کلام نه جواب واورۍ

Prophet or more than a prophet?