موجود ه دور کښی مونږ دَ خدائ تعالٰی ډیر اختیاج لرو

دا زمانه دَ درد او غم، جنګ جګړو او بدۍ زمانه ده. زمونږ خیلخانه ډیر غمونه زغمي. حقیقتاً په دی وخت کښي مونږ ته پکار دی چی خپل حقیقی خدائ لټون وکړو چی مونږ هغه ته نزدي شُو.

In days like this we need God