دَ بنیادم مسائل او دَ خدائ تعالٰی حل

تاسو تا معلومه ده چی موجوده زمانه که بنیادم ډیر په غمونوں که ډوب دے. نو ګلونوں سوال دا دی چی آیا خدائ سره ستاسو د غمونوں حل شته ؟ خدائ دَ دی حل د مالك عیسٰٰی په وسیلی سره راکوي - نو اوس معلوم کړۍ!

Gods answer to the mans sorrow