زنځیرونه ماتول

ډیر خلق په زنځیرونو کلک تړلی شوي بندیوان دي چی کوم نه دَ هغؤی خلاصیدون ګران دي- دا دَ ویرے ، دَ ګناه ، دَ نشی ، دَ بدوعاداتو ـ او دغه شان نور ډیر زنځیرونه- مالك عیسٰی مسیح ووئیل ، "که چری زه تاسو آذاد کړم نو تاسو به په رښتیا آزاد یئ" مالك مسیح باندی دَ ایمان په وسیله ستاسو خلاصیدون شته -

Breaking the chains