بی مثال عیسٰی

مالك عیسٰی بی مثاله دي هغهٔ نه علاوه څیه څوک داسی نشته چی له پاس نه رالیګلی شوی وي- داه په مقدس تورات او انجیل کښي لیکلی شوي دي چی مونږ ته دَ خدائ له طرفه نازل شوی کلام دي-

Be-Missal Isa